baygon là gì - Nghĩa của từ baygon

baygon có nghĩa là

Ai đó gậy cho bạn như Baygon (Fly Spray) que vào ruồi

ví dụ

mary: omg ngần ngại gọi lại cho tôi.chết tiệt, một Baygon kunt

baygon có nghĩa là

KECOA REPELLENT 😌

ví dụ

bạn: ôi ôi, đó là kecoa
Tôi: Bạn không lo lắng, tôi có Baygon * chèn Baygon đang được sử dụng tiếng ồn *