b-rock là gì - Nghĩa của từ b-rock

b-rock có nghĩa là

Crack, ma túy không phải là shit ở giữa của ass của bạn

Ví dụ

u có một số của đó b rock?

b-rock có nghĩa là

1. Ngắn cho Baserock, một tên khác cho crack.

2. crack cocaine.

Ví dụ

u có một số của đó b rock?

b-rock có nghĩa là

1. Ngắn cho Baserock, một tên khác cho crack.

Ví dụ

u có một số của đó b rock?

b-rock có nghĩa là

1. Ngắn cho Baserock, một tên khác cho crack.

Ví dụ

u có một số của đó b rock? 1. Ngắn cho Baserock, một tên khác cho crack.