Bố trí mặt bằng thi công xây dựng

Tóm tắt nội dung tài liệu

  1. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 61/100 PHẦN II THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG CHƯƠNG V THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 5.1 KHÁI NIỆM CHUNG 5.1.1 Khái niệm. Tổng mặt bằng xây dựng là một tập hợp các mặt bằng mà trên đó ngoài việc quy hoạch vị trí các công trình sẽ được xây dựng, còn phải bố trí và xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng và đời sống của con người trên công trường. Tổng mặt bằng xây dựng (TMBXD) là một nội dung rất quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ “Thiết kế tổ chức xây dựng” và “Thiết kế tổ chức thi công”. Xét theo nghĩa rộng, TMBXD là một “Hệ thống sản xuất” hoạt động trong một không gian và thời gian cụ thể với các quy luật kinh tế xã hội, công nghệ và tổ chức, con người và thiên nhiên…nhằm mục đích xây dựng nên những công trình để phục vụ con người. Có thể mô tả TMBXD như một hàm mục tiêu với nhiều biến số diễn ra trong một không gian đa chiều. TMBXD = f ( k , t , c, x, n...) ⇒ OPTIMAL. Với k_tham số về không gian, phụ thuộc địa điểm xây dựng; t_tham số về thời gian; c_tham số về công nghệ xây dựng; x_tham số các vấn đề xã hội; n_tham số về vấn đề con người; OPTIMAL_mục tiêu tối ưu. Việc khảo sát hàm mục tiêu trên để tìm tối ưu là rất khó, tuy nhiên có thể tối ưu theo từng biến độc lập, hoặc có xét đến sự ảnh hưởng của các biến số khác. Muốn vậy cần tìm hiểu nội dung cũng như yêu cầu về thiết kế TMBXD. Tổng quát nội dung thiết kế TMBXD bao gồm những vấn đề sau: • Xác định vị trí cụ thể các công trình đã được quy hoạch trên khu đất được cấp để xây dựng. • Bố trí cần trục, máy móc thiết bị thi công chính. • Thiết kế hệ thống giao thông công trường. • Thiết kế kho bãi công trường. • Thiết kế các trạm xưởng phụ trợ. • Thiết kế nhà tạm công trường. • Thiết kế mạng kỹ thuật tạm công trường (điện, cấp thoát nước…). • Thiết kế hệ thống an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường. 5.1.2 Phân loại tổng mặt bằng xây dựng. a.) Phân loại theo thiết kế. • Tổng mặt bằng xây dựng thết kế kỹ thuật: do cơ quan thiết kế lập, trong
  2. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 62/100 bước thiết kế “Tổ chức xây dựng” trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Ở giai đoạn này TMBXD chỉ cần thiết kế tổng quát với các chỉ dẫn chính, khẳng định với phương án thi công như vậy có thể đảm bảo hoàn thành dự án. • Tổng mặt bằng xây dựng thiết kế thi công: do các nhà thầu thiết kế, TMBXD là một phần của “Hồ sơ dự thầu”. Khi thiết kế, các nhà thầu phải thể hiện được trình độ tổ chức công trường với đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật công trường nhằm đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng theo các yêu cầu của chủ đầu tư. Đó chính là năng lực của mỗi nhà thầu góp phần cho việc thắng thầu. b.) Phân loại theo giai đoạn thi công. Quá trình thi công xây dựng công trình thường được chia theo các giai đoạn thi công nên cần phải thiết kế TMBXD cho các giai đoạn thi công đó. • Tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần ngầm (công tác thi công đất, thi công kết cấu móng: tường hầm, cọc, neo…). • Tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần kết cấu chịu lực chính của công trình. • Tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần hoàn thiện. c.) Phân loại theo cách thể hiện bản vẽ. • Tổng mặt bằng xây dựng chung, là một TMBXD tổng quát thể hiện tất cả các công trình sẽ được xây dựng cùng với các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường. Vì vậy không thể thể hiện được chi tiết mà chủ yếu là quy hoạch vị trí các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường. • Tổng mặt bằng xây dựng riêng,để thể hiện chi tiết về mặt kỹ thuật đối với tất cả các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường. d.) Phân loại theo đối tượng xây dựng. • Tổng mặt bằng công trường xây dựng: là dạng TMBXD điển hình nhất, được thiết kế tổng quát cho một công trường xây dựng gồm một công trình hoặc liên hợp công trình, với sự tham gia của một hoặc nhiều nhà thầu xây dựng. • Tổng mặt bằng công trình xây dựng: hay còn gọi là tổng mặt bằng công trình đơn vị vì đối tượng để xây dựng là một công trình trong một dự án xây dựng lớn. 5.1.3 Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng thi công. • TMBXD phải thiết kế sao cho các cơ sở vật chất kỹ thuật tạm phục vụ tốt nhất cho quá trình thi công xây dựng, không làm ảnh hưởng đến công nghệ, chất lượng, thời gian xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. • Giảm thiểu chi phí xây dựng công trình tạm bằng cách: tận dụng một phần công trình đã xây dựng xong, chọn loại công trình tạm rẻ tiền, dễ tháo dỡ, di chuyển…nên bố trí ở vị trí thuận lợi tránh di chuyển nhiều lần gây lãng phí. • Khi thiết kế TMBXD phải tuân theo các hướng dẫn, các tiêu chuẩn về thiết kế kỹ thuật, các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. • Học tập kinh nghiệm thiết kế TMBXD và tổ chức công trường xây dựng có trước, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, về quản lý kinh tế… trong thiết kế TMBXD.
  3. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 63/100 5.1.4 Các tài liệu để thiết kế TMBXD. a.) Các tài liệu chung. Các hướng dẫn về thiết kế TMBXD: các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, các hướng dẫn kỹ thuật, thiết kế công trình tạm. Các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường, các quy định và các ký hiệu bảng vẽ… b.) Các tài liệu riêng đối với từng công trình cụ thể. • Mặt bằng hiện trạng khu đất xây dựng. • Bảng đồ địa hình và bảng đồ trắc đạt, tài liệu về địa chất thủy văn. • Mặt bằng tổng thể quy hoạch các công trình xây dựng, các hệ thống cơ sở hạ tầng…của công trình. • Các bảng vẽ về công nghệ xây dựng (được thiết kế trong hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, thiết kế tổ chức xây dựng), biểu kế hoạch tiến độ xây dựng. c.) Các tài liệu điều tra khảo sát riêng cho từng công trình (nếu cần). • Các tài liệu về kinh tế xã hội của địa phương. • Khả năng khai thác hoặc cung cấp nguyên vật liệu của địa phương. • Các thiết bị thi công mà địa phương có thể cung ứng. • Khả năng cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc…của địa phương. • Khả năng cung cấp nhân lực, y tế… của địa phương. 5.2 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG TMBXD được thiết kế cho hai đối tượng chủ yếu sau: Tổng mặt bằng công trường xây dựng và Tổng mặt bằng công trình xây dựng. Đối với mỗi loại, nó sẽ có nội dung và yêu cầu khác nhau tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình. Nhìn chung trình tự thiết kế có thể tiến hành theo các bước sau. 5.2.1 Xác định giai đoạn lập TMBXD. Tùy theo đặc điểm của công trình xây dựng, xác định số lượng các giai đoạn thi công chính để thiết kế TMBXD cho các giai đoạn thi công đó. 5.2.2 Tính toán số liệu. Từ các tài liệu có trước trong hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng hay thiết kế tổ chức thi công như: các bảng vẽ công nghệ, biểu kế hoạch tiến độ thi công… tính ra các số liệu phục vụ cho thiết kế TMBXD. • Thời hạn xây dựng và biểu đồ nhân lực. • Vị trí các loại cần trục, máy móc thiết bị xây dựng trên công trường. • Số lượng từng loại xe máy vận chuyển trong công trường. • Diện tích kho bãi vật liệu, cấu kiện. • Diện tích nhà xưởng phụ trợ. • Nhu cầu về mạng kỹ thuật tạm: điện, nước, liên lạc… • Nhu cầu về nhà tạm. • Nhu cầu về các dịch vụ cung cấp khác. Các số liệu tính toán được nêu trong thuyết minh và được lập thành các bảng biểu. 5.2.3 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng chung. Ở bước này, trước hết cần phải định vị các công trình sẽ được xây dựng lên khu đất, tạo ra một điều kiện ban đầu để quy hoạch các công trình tạm sau này,
  4. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 64/100 các công trình tạm nên thiết kế theo trình tự sau (có thể thay đổi tùy trường hợp). • Trước hết cần xác định vị trí các thiết bị thi công chính như cần trục tháp, máy thăng tải, thang máy, cần trục thiếu nhi, các máy trộn…là các vị trí đã được thiết kế trong các bảng vẽ công nghệ, không thay đổi được nên được ưu tiên bố trí trước. • Thiết kế hệ thống giao thông tạm trên công trường trên nguyên tắc sử dụng tối đa đường có sẵn, hoặc xây dựng một phần mạng lưới đường quy hoạch để làm đường tạm. • Bố trí kho bãi vật liệu cấu kiện, trên cơ sở mạng lưới giao thông tạm và vị trí các thiết bị thi công đã được xác định ở các bước trước để bố trí kho bãi cho phù hợp theo các giai đoạn thi công, theo nhóm phù hợp… • Bố trí nhà xưởng phụ trợ (nếu có) trên cơ sở mạng giao thông và kho bãi đã được thiết kế trước. • Bố trí các loại nhà tạm. • Thiết kế hệ thống an toàn và bảo vệ. • Cuối cùng là thiết kế mạng kỹ thuật tạm: điện, nước, liên lạc… 5.2.4 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng riêng. Còn gọi là thiết kế chi tiết TMBXD. Sau khi quy hoạch vị trí các công trình tạm trên một TMBXD chung, ở bước này ta tách ra thành các tổng mặt bằng riêng để thiết kế chi tiết từng công trình tạm ở mức độ bản vẽ có thể đem ra thi công được. Tùy theo công trường mà có thể tách ra các tổng mặt bằng riêng như: • Hệ thống giao thông. • Các nhà xưởng phụ trợ. • Hệ thống kho bãi và các thiết bị thi công.. • Hệ thống cấp thoát nước. • Hệ thống cấp điện, liên lạc.. • Hệ thông an ninh, bảo vệ, cứu hỏa, vệ sinh môi trường… 5.2.5 Thể hiện bảng vẽ, thuyết minh. Các bảng vẽ thể hiện theo đúng các tiêu chuẩn của bảng vẽ xây dựng, với các ký hiệu được quy định riêng cho các bảng vẽ TMBXD và các ghi chú cần thiết. Thuyết minh chủ yếu giải thích cho việc thiết kế các công trình tạm là có cơ sở và hợp lý. 5.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TMBXD Một tổng mặt bằng xây dựng được xem là tố ưu, khi nó tiệm cận với các hàm mục tiêu được đề ra. Vì vậy, với các mục tiêu khác nhau thì không thể có lời giải chung để đánh giá được. Nếu muốn so sánh 2 TMBXD cùng thiết kế cho 1 công trường, thì phải đặt ra hàm mục tiêu và các ràng buộc như nhau mới có thể so sánh. 5.3.1 Đánh giá chung về TMBXD. Nội dung của TMBXD phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về công nghệ, về tổ chức, về an toàn và vệ sinh môi trường. Toàn bộ các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường được thiết kế cho TMBXD phải phục vụ tốt nhất cho quá trình thi
  5. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 65/100 công xây dựng trên công trường, nhằm xây dựng công trình đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và các mục tiêu đề ra. 5.3.2 Đánh giá riêng từng chỉ tiêu của TMBXD. a.) Chỉ tiêu kỹ thuật. Một TMBXD hợp lý về chỉ tiêu kỹ thuật khi nó tạo ra được các điều kiện để quá trình thi công xây dựng thực hiện đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời hạn xây dựng. b.) An toàn lao động và vệ sinh môi trường. Có các thiết kế cụ thể đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. c.) Chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng mặt bằng xây dựng ngày nay phải mang tính công nghiệp, hiện đại cao. Mặt dầu là công trình tạm nhưng cũng phải có khả năng lắp ghép, cơ động cao… d.) Chỉ tiêu kinh tế. Đánh giá định tính các công trình tạm qua các chỉ tiêu: • Tận dụng nhiều nhất các công trình có sẵn. • Các công trình tạm có thể sử dụng lại nhiều lần hoặc thu hồi được nhiều khi thanh lý hay phá dỡ. • Chi phí cho quá trình sử dụng là rẻ nhất. 5.3.2 Các chỉ tiêu có thể tính được để đánh giá so sánh các TMBXD. a.) Chỉ tiêu về giá thành xây dựng tạm. n Tổng giá thành xây dựng tạm: GTMB = ∑ Gi i =1 Với GTMB_tổng giá thành xây dựng các công trình tạm. Gi_ giá thành xây dựng từng công trình tạm. b.) Chỉ tiêu về số lượng xây dựng nhà tạm. Đánh giá qua hệ số xây dựng tạm K1: K1 = ∑S XD ∑S tt Với ∑S XD_tổng diện tích các nhà tạm sẽ phải xây dựng, m2. ∑S tt _tổng diện tích các nhà tạm tính toán theo nhu cầu, m . 2 Hệ số K1
  6. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 66/100 Giai đoạn này chủ yếu xác định vị trí các công trình tạm như cần trục, máy móc thiết bị xây dựng, kho bãi, nhà tạm, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, liên lạc…Bản vẽ giai đoạn này thường thể hiện với tỉ lệ nhỏ 1/250; 1/500 và theo các bước như hình vẽ 5-1.
  7. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 67/100 Hình 5-1. Trình tự thiết kế tổng mặt bằng công trường xây dựng.
  8. GT TCTC_THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 68/100 b.) Giai đoạn 2: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng riêng. Để có thể thi công được các công trình tạm ở công trường, cần phải thiết kế chi tiết với đầy đủ cấu tạo, kích thước và các ghi chú cần thiết, cần tách riêng từng công trình tạm hoặc một vài công trình tạm có liên quan để thiết kế chúng trên một bảng vẽ. Tùy theo yêu cầu và đặc điểm của từng công trường cũng như kinh nghiệm của người thiết kế mà các TMBXD riêng có thể khác nhau. Như vậy giai đoạn 2 của thiết kế này có thể gọi là thiết kế chi tiết để được bản vẽ thi công, và có thể do các kỹ sư chuyên ngành thực hiện. 5.5 TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Tổng mặt bằng công trình xây dựng được thiết kế để phục vụ cho việc thi công một công trình đơn vị. 5.5.1 Nguyên tắc chung để thiết kế là: • Những công trình tạm đã được thiết kế chung cho công trường thì phải phụ thuộc theo (như mạng lưới giao thông công trường, mạng kỹ thuật điện nước toàn công trường…). • Thiết kế một cách tối thiểu các công trình tạm cần thiết nhất phục vụ riêng cho công trình của mình. 5.5.2 Nội dung và trình tự thiết kế bao gồm: • Xác định diện tích thiết kế TMBXD, định vị công trình xây dựng và mối liên hệ với các công trình xung quanh, với các công trình tạm đã được thiết kế… • Bố trí cần trục và các máy móc thiết bị thi công . • Bố trí các kho bãi, nhà tạm cần thiết cho riêng công trình. • Thiết kế mạng kỹ thuật tạm cho riêng công trình từ nguồn chung của công trường. • Thiết kế hệ thống an toàn, vệ sinh môi trường. Các bước thiết kế trên có thể thay đổi hay gộp lại…miễn là thiết kế được một TMBXD công trình hợp lý.


Page 2

YOMEDIA

Tổng mặt bằng xây dựng là một tập hợp các mặt bằng mà trên đó ngoài việc quy hoạch vị trí các công trình sẽ được xây dựng, còn phải bố trí và xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng và đời sống của con người trên công trường. Tổng mặt bằng xây dựng (TMBXD) là một nội dung rất quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ “Thiết kế tổ chức xây dựng” và “Thiết kế tổ chức thi công”....

29-11-2010 3455 494

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bố trí mặt bằng thi công xây dựng