Lịch trung học Marshall 2023

Hội đồng Quản trị Marshall ISD đã phê duyệt lịch cho năm học 2023-2024 trong cuộc họp hội đồng được lên lịch thường xuyên của họ. Lịch có ngày bắt đầu là ngày 15 tháng 8 năm 2023 và ngày kết thúc là ngày 23 tháng 5 năm 2024

Thời gian bắt đầu và kết thúc

MECC/Tiểu học

Thời gian bắt đầu. 7. 31 một. m. Thời gian kết thúc. 3. 20 giờ tối. m

MJHS/MHS

Thời gian bắt đầu. 7. 56 một. m. Thời gian kết thúc. 3. 45 phút. m

Bấm vào để xem bản PDF của lịch

Lịch trung học Marshall 2023