Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Bài toán vận tải là bài toán quan trọng nhất trong các bài toán quy hoạch tuyến tính. Người ta tổng kết rằng 85% các bài toán quy hoạch tuyến tính gặp trong ứng dụng là bài toán vận tải hoặc mở rộng của nó. Thuật ngữ bài toán vận tải thường được hiểu là bài toán vận chuyển sao cho cước phí nhỏ nhất.

Các khái niệm cơ bản

Bài toán vận tải được mô tả như là một bài toán về dòng dữ liệu gồm tập hợp các nút N được chia thành hai phần rời nhau : các nút nguồn S và các nút đích D, tức là :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Đối với bài toán vận tải người ta thường ký hiệu

si ∈ S là nguồn phát ở nút i(i=1→m)

dj ∈ D là nhu cầu thu của nút j (j=1→n)

Trong trường hợp các nguồn phát không chuyển hết sang các nút cầu vì đã đủ nhu cầu thì bài toán vận tải được gọi là bài toán vận tải mở. Có thể đưa một bài toán vận tải mở về một bài toán vận tải (đóng) bằng cách thêm vào một nút cầu giả thứ (n+1) với nhu cầu được xác định như sau :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Bài toán vận tải cân bằng thu phát

Thiết lập bài toán

Có m nơi A1, A2,....,Am cung cấp một loại hàng với khối lượng tương ứng là a1, a2,....,am. Hàng được cung cấp cho n nơi B1, B2,...., Bn với khối lượng tiêu thụ tương ứng là b1, b2,....,bn.

Cước phí chuyên chở một đơn vị hàng từ điểm phát Ai đến điểm thu Bj là cij .

Hãy lập kế hoạch vận chuyển từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu bao nhiêu hàng để :

- Các điểm phát đều phát hết hàng

- Các điểm thu đều nhận đủ hàng

- Tổng cước phí phải trả là ít nhất

Gọi xij là lượng hàng chuyển từ điểm phát Ai đến điểm thu Bj , xij ≥ 0 .

Vì tổng lượng hàng phát đi từ mỗi điểm phát Ai đến mọi điểm thu Bj bằng lượng hàng phát từ Ai nên :

x i1 + x i2 + . . . . + x in = a i ( i = 1,2, . . . ,m ) size 12{x rSub { size 8{i1} } +x rSub { size 8{i2} } + "." "." "." "." +x rSub { size 8{ ital "in"} } =a rSub { size 8{i} } " " \( i="1,2," "." "." "." ",m" \) } {}

Vì tổng lượng hàng thu được tại mỗi điểm thu Bj từ mọi điểm phát Ai bằng lượng hàng cần thu tại Bj nên :

x 1j + x 2j + . . . . + x mj = b ji ( j = 1,2, . . . , n ) size 12{x rSub { size 8{1j} } +x rSub { size 8{2j} } + "." "." "." "." +x rSub { size 8{ ital "mj"} } =b rSub { size 8{ ital "ji"} } " " \( j="1,2," "." "." "." ", n" \) } {}

Để tổng cước phí là ít nhất cần phải có :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Với các phân tích trên ta có mô hình của bài toán như sau :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Phương án - Phương án tối ưu

Một ma trận X=[xij]m.n thỏa (2) và (3) được gọi là phương án, thỏa thêm (1) được gọi là phương án tối ưu.

Dạng bảng của bài toán vận tải

Có thể giải bài toán vận tải theo cách của quy hoạch tuyến tính. Tuy nhiên do tính chất đặc biệt của bài toán vận tải nên người ta nghĩ ra một thuật toán hiệu quả hơn. Trước tiên người ta trình bày bài toán vận tải dưới dạng bảng như sau :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Trong bảng mỗi hàng mô tả một điểm phát, mỗi cột mô tả một điểm thu, mỗi ô mô tả một tuyến đường đi từ một điểm phát tới một điểm thu.

Dây chuyền - Chu trình

Một dãy các ô của bảng mà hai ô liên tiếp nằm trong cùng một hàng hoặc một cột, ba ô liên tiếp không cùng nằm trên một hàng hoặc một cột được gọi là một dây chuyền. Ta thấy rằng hai ô liền nhau trong một dây chuyền có chỉ số hàng hoặc chỉ số cột bằng nhau

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Ô chọn - Ô loại

Giả sử ma trận X=[xij]m.n (i=1,2,...,m) (j=1,2,...,n) là một phương án của bài toán vận tải.

Những ô trong bảng tương ứng với xij >0 được gọi là ô chọn, những ô còn lại được gọi là ô loại.

Phương án cơ bản

Một phương án mà các ô chọn không tạo thành một chu trình được gọi là phương án cơ bản.

Một phương án có đủ m+n-1 ô chọn được gọi là không suy biến, có ít hơn m+n-1 ô chọn được gọi là suy biến. Trong trường hợp suy biến người ta chọn bổ sung vào phương án cơ bản một số ô loại có lượng hàng bằng 0 để phương án cơ bản trở thành không suy biến

Giải bài toán vận tải

Xét bài toán vận tải có số lượng phát, số lượng thu và ma trân cước phí ở dạng bảng như sau :

80 20 60 50 5 4 1 40 3 2 6 70 7 9 11

LẬP PHƯƠNG ÁN CƠ BẢN BAN ĐẦU

Phương án cơ bản ban đầu được xác định bằng cách ưu tiên phân phối nhiều nhất vào ô có cước phí nhỏ nhất (r,s) ( gọi là ô chọn). Khi đó : nếu điểm phát r đã phát hết hàng thì xóa hàng r của bảng và số lượng cần thu tại điểm s chỉ còn là bs-ar ; nếu điểm thu s đã nhận đủ hàng thì xóa cột s của bảng và số lượng phát còn lại tại điểm phát r là ar-bs

Bảng mới thu được có kích thước giảm đi. Tiếp tục phân phối như trên cho đến khi hết hàng.

Các ô chọn trong quá trình phân phối, sẽ không chứa chu trình, là một phương án cơ bản. Nếu phương án cơ bản suy biến, chưa đủ m+n-1 ô, thì bổ sung thêm một số " ô chọn 0 "

Áp dụng vào bài toán đang xét :

1- Phân vào ô (1,3) 50 . Hàng (1) bị xóa . Cột (3) còn thu 60-50=10

80 20 10 0 5 4 1 50 40 3 2 6 70 7 9 11

2- Phân vào ô (2,2) 20 . Cột (2) bị xóa . Hàng (2) còn phát 40-20=20

80 0 10 0 5 4 1 50 20 3 2 20 6 70 7 9 11

3- Phân vào ô (2,1) 20 . Hàng (2) bị xóa . Cột (1) còn thu 80-20=60

60 0 10 0 5 4 1 50 0 3 20 2 20 6 70 7 9 11

4- Phân vào ô (3,1) 60 . Cột (1) bị xóa . Hàng (3) còn phát 70-60=10

0 0 10 0 5 4 1 50 0 3 20 2 20 6 10 7 60 9 11

5- Phân vào ô (3,3) 10. Hết hàng.

0 0 0 0 5 4 1 50 0 3 20 2 20 6 0 7 60 9 11 10

Đã có 5 ô được chọn, chúng tạo thành một phương án cơ bản không suy biến vì số ô bằng với m+n-1=3+3-1.

THUẬT TOÁN "QUY 0 CƯỚC PHÍ CÁC Ô CHỌN"

Định lý

Nếu cộng vào hàng i và cột j của ma trận cước phí C=[cij] một số tùy ý ri và sj thì bài toán vận tải mới với ma trận cước phí mới C'=[c'ij=cij+ri+sj] thì phương án tối ưu của bài toán này cũng là phương án tối ưu của bài toán kia và ngược lại.

Thuật toán "Quy 0 cước phí các ô chọn" gồm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 : Quy 0 cước phí các ô chọn

Sau khi xác định được phương án cơ bản có m+n-1 ô chọn, người ta cộng vào mỗi hàng i và mỗi cột j của ma trận cước phí C=[cij] một số ri và sj sao cho ma trận cước phí mới C' tại các ô chọn thỏa c'ij=cij+ri+sj=0.

Tiếp tục ví dụ trên ta thấy :

5 4 1 50 r1=6 3 20 2 20 6 r2=0 7 60 9 11 10 r3=-4 s1=-3 s2=-2 s3=-7

Các giá trị cộng vào phải thỏa hệ phương trình :

1 + r 1 + s 3 = 0 3 + r 2 + s 1 = 0 2 + r 2 + s 2 = 0 7 + r 3 + s 1 = 0 11 + r 3 + s 3 = 0 { { { { size 12{alignl { stack { left lbrace 1+r rSub { size 8{1} } +s rSub { size 8{3} } =0 {} # right none left lbrace 3+r rSub { size 8{2} } +s rSub { size 8{1} } =0 {} # right none left lbrace 2+r rSub { size 8{2} } +s rSub { size 8{2} } =0 {} # right none left lbrace 7+r rSub { size 8{3} } +s rSub { size 8{1} } =0 {} # right none left lbrace "11"+r rSub { size 8{3} } +s rSub { size 8{3} } =0 {} # right no } } lbrace } {}

Chọn r2=0 , giải hệ ta được kết quả trên

Ma trận cước phí mới thu được là :

8 8 0 50 0 20 0 20 -1 0 60 3 0 10

Giai đoạn 2 : Kiểm tra tính tối ưu

Sau khi quy 0 cước phí các ô chọn nếu : các ô loại đều có cước phí ≥ 0 thì phương án đang xét là tối ưu, ngược lại thì chuyển sang giai đoạn 3

Trong ví dụ này ta chuyển sang giai đoạn 3.

Giai đoạn 3 : Xây dựng phương án mới tốt hơn

1- Tìm ô đưa vào.

Ô đưa vào là ô loại (i*,j*) có cước phí nhỏ nhất và trở thành ô chọn

Trong ví dụ này là ô (2,3).

2- Tìm chu trình điều chỉnh.

Chu trình điều chỉnh được tìm bằng cách bổ sung ô (i*,j*) vào m+n-1 ô chọn ban đầu, khi đó sẽ xuất hiện một chu trình duy nhất, gọi là chu trình điều chỉnh V .

Trong ví dụ này chu trình điều chỉnh là :

V : (2,3) (3,3) (3,1) (2,1) (2,3)

3- Phân ô chẵn lẻ cho chu trình điều chỉnh.

Đánh số thứ tự các ô trong chu trình điều chỉnh V bắt đầu từ ô (i*,j*). Khi đó chu trình điều chỉnh V được phân thành hai lớp :

VC : các ô có số thứ tự chẵn.

VL : các ô có số thứ tự lẻ.

4- Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh.

Trong số các ô có thứ tự chẵn chọn ô (r,s) được phân phối ít hàng nhất làm ô đưa ra, trở thành ô loại. Lượng hàng xrs ở ô đưa ra gọi là lượng điều chỉnh.

Trong ví dụ này ô đưa ra là ô (3,3), lượng điều chỉnh là 10.

5- Lập phương án mới.

Phương án mới có được bằng cách thêm hoặc bớt lượng điều chỉnh trên chu trình điều chỉnh như sau :

Ô có thứ tự chẵn bị bớt đi lượng điều chỉnh.

Ô có thứ tự lẻ được cộng thêm lượng điều chỉnh.

Ô ngoài chu trình điều chỉnh không thay đổi

Trong ví dụ này ta thấy những ô trong chu trình điều chỉnh có sự thay đổi như sau :

Ô (2,3) được thêm 10 trở thành 10

Ô (3,3) bị bớt 10 trở thành 0

Ô (3,1) được thêm 10 trở thành 70

Ô (2,1) bị bớt 10 nên trở thành 10

Khi đó phương án mới là :

8 8 0 50 0 10 0 20 -1 10 0 70 3 0

Quay về giai đoạn 1.

Giai đoạn 1 : Quy 0 cước phí ô chọn

8 8 0 50 r1=-1 0 10 0 20 -1 10 r2=0 0 70 3 0 r3=0 s1=0 s2=0 s3=1

Ma trận cước phí mới là :

7 7 0 50 0 10 0 20 0 10 0 70 3 1

Giai đoạn 2 : Kiểm tra tính tối ưu

Đây là phương án tối ưu

80 20 60 50 5 4 1 50 40 3 10 2 20 6 10 70 7 70 9 11

Với cước phí là :

1.50+3.10+2.20+6.10+7.70=670

Khi sử dụng phương án ban đầu

80 20 60 50 5 4 1 50 40 3 20 2 20 6 70 7 60 9 11 10

thì cước phí là :

1.50+3.20+2.20+7.60+11.10=680

Các bài toán được đưa về bài toán vận tải

Có nhiều bài toán thực tế có tính chất không phải là ’’vận tải ’’ nhưng có mô hình toán học là bài toán vận tải. Một số bài toán như vậy là :

a- Bài toán bổ nhiệm

Giả sử tập hợp S gồm m người và tập hợp D gồm n công việc (chức vụ). Cước phí của việc bổ nhiệm người i∈S vào việc j∈D là cij (i=1→m , j=1→n). Bài toán đặt ra là tìm cách chia mỗi người đúng một việc sao cho cước phí bổ nhiệm là nhỏ nhất.

Người ta đặt biến (biến trên dòng) như sau :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

thì bài toán trở thành :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Vì mỗi người nhận đúng 1 việc nên :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Vì mỗi việc chỉ giao cho một người nên :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Đây là bài toán vận tải nhưng có thêm yêu cầu là các biến xij chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1.

Bài toán bổ nhiệm cũng có khi được gọi là bài toán chọn (Choice Problem). Nhiều bài toán thực tế đa dạng có mô hình toán học là bài toán bổ nhiệm, chẳng hạn như bài toán phân bố hoả lực vào mục tiêu cần tiêu diệt.

b- Bài toán vận tải với cung ít hơn cầu

Xét một bài toán một bài toán vận tải với S là tập hợp m nút cung và D là tập hợp n nút cầu mà tổng nguồn cung nhỏ hơn tổng nhu cầu, tức là

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Trong trường hợp này tất nhiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu dj cho mỗi nút j=1→n cho nên ràng buộc có dạng bất đẳng thức thay vì là đẳng thức. Vậy :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Người ta thường đưa bài toán này về bài toán vận tải (đóng) theo một trong hai trường hợp sau đây :

1.Trường hợp thứ nhất là có tính đến sự thiệt hại bằng tiền khi thiếu một đơn vị hàng hoá ở nút cầu j là rj (j=1→n)

Lúc này người ta đưa thêm vào một nút cung giả (m+1) với nguồn cung là

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

và cước phí tương ứng là

c(m+1) j = rj (j=1→n)

Khi đó ta nhận được một bài toán vận tải (đóng)

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

2.Trường hợp thứ hai là không tính đến sự thiệt hại do thiếu hàng ở nút cầu

Lúc này ta cũng đưa về bài toán vận tải (đóng) như trên, nhưng vì không tính đến sự thiệt hại nên mục tiêu sẽ là

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Ghi chú :

Với bài toán vận tải mở, nguồn chuyển không hết sang các nhu cầu, người ta có thể tính thêm cước phí lưu kho ở mỗi nguồn cho mỗi đơn vị hàng là ci (n+1) (i=1→m) . Hoàn toàn tương tự như trên, khi đưa bài toán này về bài toán vận tải (đóng) bằng cách thêm vào nút cầu giả (n+1) thì hàm mục tiêu trở thành

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

Như vậy ta chỉ cần xét bài toán vận tải (đóng)

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

c- Bài toán vận tải có đường cấm

Đây là bài toán vận tải nhưng không phải mỗi nguồn đều có cung nối với mọi đích. nghĩa là có đường cấm. Cách đưa về bài toán vận tải là dùng phương pháp M-lớn, tức là phương pháp phạt như sau :

Gọi E là tập các cung không cấm, tức là các cung (i,j), i∈S, j∈D và bài toán có thêm điều kiện

xij=0 với (i,j)∉E

ta đưa bài toán có các yêu cầu

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

(*)

về bài toán vận tải bằng cách đặt cước vận chuyển mới như sau :

c ij nÕu ( i,j ) ∈ E M nÕu ( i,j ) ∉ E c ¯ ij = { size 12{ {overline {c}} rSub { size 8{ ital "ij"} } =alignl { stack { left lbrace c rSub { size 8{ ital "ij"} } " ""nÕu " \( "i,j" \) in E {} # right none left lbrace "M nÕu " \( "i,j" \) notin E {} # right no } } lbrace } {}

Ở đây M là một số rất lớn, được coi là số lớn hơn mọi số gặp phải khi tính toán.

Xét bài toán với cước phí mới như trên như sau :

Bài toán ô cấm trong quy hoạch tuyến tính năm 2024

(**)

thì ta có :

Định lý :

Giả sử x=[xij]m.n size 12{x rSup { size 8{*} } = \[ x rSub { size 8{ ital "ij"} } rSup { size 8{*} } \] rSub { size 8{m "." n} } } {}là phương án vận chuyển tối ưu của (**) thì khi đó :

1. Nếu xij=0∀(i,j)∉E size 12{x rSub { size 8{ ital "ij"} } rSup { size 8{*} } =0" " forall \( "i,j" \) notin E} {} thì x size 12{x rSup { size 8{*} } } {}là phương án vận chuyển tối ưu của bài toán vận tải có đường cấm (*)

2. Nếu tồn tại xkl∉E size 12{x rSub { size 8{ ital "kl"} } notin E} {} mà xkl>0 size 12{x rSub { size 8{ ital "kl"} } >0} {} thì bài toán vận tải có đường cấm (**) không có nhiệm chấp nhận được.

d- Bài toán vận tải kèm chế biến trung gian

Giả sử rằng trong mô hình vận tải có một số điểm nguồn, tức là điểm sản xuất, cho ra một số sản phẩm cần phải chế biến trước khi đến điểm cầu. Giả sử có λ=1→k điểm chế biến với khả năng chế biến là aλ đơn vị sản phẩm tương ứng. Gọi cước phí vận chuyển một đơn vị bán sản phẩm từ i đến λ là ciλ' size 12{ { {c}} sup { ' } rSub { size 8{iλ} } } {} và chuyển một đơn vị sản phẩm từ λ đến j là ciλ'' size 12{ { {c}} sup { '' } rSub { size 8{iλ} } } {}. Bài toán đặt ra là lập kế hoạch vận chuyển tất cả các sản phẩm qua chế biến đến tất cả các điểm cầu sao cho cước phí nhỏ nhất.