Chủ đề: shift register

Có 1 bài viết

Top 2 shift register tốt nhất 2022
Top 2 shift register tốt nhất 2022

Linh kiện 74HC595 8-Bit Serial-To-Parallel Shift Register DIP16 IC ghi dịch 8 bit 74hc595D 74hc595A 74164 74595 Đã bán: 25/1,950 ...