Các công thức tính toán trong mác 2 năm 2024

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÔNG THỨC: 1. Giá trị mới của 1 đơn vị sản phẩm/ 1 công nhân tạo ra: v + m 2. Khối lượng giá trị mới (toàn bộ SP của DN): V + M 3. Giá trị của 1 đơn vị sản phẩm: c + v + m 4. Giá trị của tổng sản phẩm của 1 DN: C + V + M 5. Chi phí sản xuất của 1 DN: C + V 6. Thời gian lao động trong 1 ngày: t + t’ 7. Tỷ suất Giá trị thặng dư:

8. Khối lượng Giá trị thặng dư:

9. Tỷ suất lợi nhuận:

10. Cấu tạo hữu cơ tư bản C/V

Trong đó: o c: Chi phí TLSX trên 1 SP, v: Chi phí nhân công trên 1 SP, m: GTTD trên 1 SP o C: Tổng chi phí TLSX, V: Tổng chi phí nhân công, M: Khối lượng GTTD thu được o t: Thời gian lao động tất yếu, t’: Thời gian lao động thặng dư Lưu ý: o Không được nhầm lẫn giữa Chi phí sản xuất (C + V) và Chi phí tư liệu sản xuất (C ) o Không được nhầm lẫn giữa Khối lượng Giá trị mới (V+M) và Khối lượng GTTD (M) o Khi tính toán xong, phải kết luận bằng cách trả lời 2 câu a, b đề bài đưa ra o Khi trình bày, cần có lập luận và không được thiếu đơn vị tính (USD, h, %, người) o Một bài tập có thể có nhiều cách giải, tuy nhiên, cần phải có lập luận đúng.

  1. Dạng bài tập về ản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

II. Dạng bài tập về ản xuất gi trị thặng dư tương đối

III. Dạng bài tập về Tích lũy tư bản và tình trạng thất nghiệp

IV. Dạng bài tập kết hợp Tích lũ tư bản & PPSX GTTD tuyệt đối

Download Free DOC

Download Free PDF

Các công thức tính toán trong mác 2 năm 2024

Cong thuc ly thuyet thang du kinh te chinh tri mac lenin

Cong thuc ly thuyet thang du kinh te chinh tri mac lenin

Cong thuc ly thuyet thang du kinh te chinh tri mac lenin

Cong thuc ly thuyet thang du kinh te chinh tri mac lenin

Các công thức tính toán trong mác 2 năm 2024
Ngọc Bích

Uploaded by

Nga Nguyên

75% found this document useful (4 votes)

5K views

3 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

75% found this document useful (4 votes)

5K views3 pages

Công thức bài tập KTCT

Uploaded by

Nga Nguyên

Jump to Page

You are on page 1of 3

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Các công thức tính toán trong mác 2 năm 2024

Uploaded by

Đỗ Tuấn An

71% found this document useful (7 votes)

14K views

4 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

71% found this document useful (7 votes)

14K views4 pages

Công thức Kinh tế Chính Trị

Uploaded by

Đỗ Tuấn An

Jump to Page

You are on page 1of 4

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Các công thức tính toán trong mác 2 năm 2024

Các công thức tính toán trong mác 2 năm 2024

b, Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị:

*Năng suất lao động:

- Là năng lực sản xuất của lao động sản xuất hàng hóa.

- Được xác định bằng lượng sản phẩm làm ra trong 1 thời gian hoặc thời gian làm ra 1 sản phẩm.

- NSLĐ có 2 loại: NSLĐ cá biệt và NSLĐ xã hội.

- Khi NSLĐ tăng thì giá trị của 1 dịch vụ hàng hóa giảm còn tổng giá trị hàng hóa không đổi.

*Cường độ lao động:

- Là mức độ căng thẳng, nặng nhọc của lao động sản xuất hàng hóa.

- Khi CĐLĐ tăng thì giá trị của 1 dịch vụ hàng hóa không đổi còn tổng giá trị hàng hóa tăng.

Tăng CĐLĐ đông nhất với kéo dài thời gian lao động.

*Mức độ phức tạp của lao động:

- Lao động chia 2 loại: giản đơn và phức tạp.

- LĐ giản đơn là lao động không cần đào tạo chuyên sâu cũng có thể làm được.

- LĐ phức tạp là lao động phải được đào tạo chuyên sâu mới có thể làm được.

- Lao động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn. Thông thường trong trao đổi mọi

lao động phức tạp được quy về lao động giản đơn trung bình.

c, Cấu thành lượng giá trị của hàng hóa:

- Để tạo ra giá trị của hàng hóa người ta phải chi phí lao động.

- Bao gồm lao động quá khứ tạo ra giá trị tư liệu sản xuất (giá trị cũ) và chi phí lao động hiện tại lao

động sống tạo ra giá trị mới của hàng hóa.

- Giá trị cũ (TLSX): c, giá trị mới: v+m trong đó v là giá trị hiện tại lao động sống, giá trị sức lao

động và m là giá trị thặng dư.

- Giá trị hàng hóa: w = c + v + m

III, Tiền tệ:

1, Lịch sử ra đời và bản chất tiền tệ:

Muốn hiểu được lịch sử ra đời và bản chất tiền tệ phải tìm hiểu các hình thái giá trị.

a, Sự phát triển các hình thái giá trị:

*Hình thái giá trị ngẫu nhiên (giản đơn):

Đặc điểm:

- Vật đổi vật.

- Tỷ lệ trao đổi chưa cố định.

- Giá trị hàng hóa này được biểu hiện ở hàng hóa khác.

*Hình thái giá trị mở rộng (đầy đủ):

Khi LLSX phát triển → hàng hóa dư thừa → quá trình trao đổi mở rộng.

Đặc điểm:

- Vật đổi trực tiếp lấy vật.

- Tỷ lệ trao đổi dần cố định.

Giá trị của 1 hàng hóa được thể hiện ở nhiều hàng hóa khác.

*Hình thái chung của giá trị:

Khi LLSX phát triển → xuất hiện hàng hóa đóng vai trò trung gian.

Đặc điểm:

- Xuất hiện hàng hóa trung gian.

- Giá trị của nhiều hàng hóa được thể hiện ở 1 hàng hóa.

*Hình thái tiền của giá trị:

Khi LLSX phát triển → trao đổi mở rộng ra các vùng → xuất hiện hàng hóa trung gian giữa các

vùng → tiền xuất hiện.

Ban đầu có nhiều thứ được chọn làm tiền, về sau tiền được cố định ở vàng.

Sở dĩ vàng được chọn làm tiền vì: