Báo cáo thẩm tra dự toán công trình

Báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác thì cá nhân bị xử phạt thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Đồng Nai.

Báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác thì cá nhân bị xử phạt thế nào?

Mức xử phạt đối với cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác được quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán xây dựng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế;
b) Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hủy kết quả thẩm tra với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập lại kết quả thẩm tra với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng đang thi công.

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt
...
3. Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:
a) Trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1.000.000.000 đồng;
b) Trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà là 300.000.000 đồng;
c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
...

Theo quy định trên, cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đồng thời cá nhân vi phạm còn bị buộc lập lại kết quả thẩm tra đối với công trình xây dựng đang thi công.

Báo cáo thẩm tra dự toán công trình

Đầu tư xây dựng công trình (Hình từ Internet)

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác là bao lâu?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, phát triển nhà.
...

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác là 02 năm.

Thanh tra viên xây dựng được quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác không?

Căn cứ Điều 72 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:
1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 73, Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 78, Điều 79 và Điều 80 Nghị định này.
2. Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về xây dựng quy định tại Nghị định này.
3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.
4. Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà.
5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 77 Nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Theo Điều 73 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng như sau:

Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng (hoặc thanh tra viên Giao thông vận tải - Xây dựng)
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.
3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2.000.000 đồng.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Như vậy, thanh tra viên xây dựng được quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với cá nhân báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác.

Khi nào thì cần thẩm tra biện pháp thi công?

Tại điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chủ đầu tư cần căn cứ thiết kế biện pháp thi công điều chỉnh để đánh giá an toàn chịu lực của công trình, trường hợp có có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì cần thực hiện thẩm định điều chỉnh.

Báo cáo thẩm tra dự toán là gì?

Thẩm tra dự toán là công tác kiểm tra, xác định tính đúng đắn, hợp lý của khối lượng công việc, đơn giá thi công và các định mức chi phí xây dựng trong thuyết minh dự toán công trình. Đây là công tác giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến chi phí xây dựng của công trình.

Thời gian thẩm định dự toán bao nhiêu ngày?

Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo khoản 3 Điều 30 Nghị định 40/2020/NĐ-CP như sau: - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B: Không quá 30 ngày; - Đối với dự án nhóm C: Không quá 20 ngày.

Mục đích của công tác thẩm tra là gì?

Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng là: tiến hành các hoạt động thu thập, xem xét, tra cứu, thẩm định, đánh giá những thông tin, chúng cử, tài liệu đã thu thập được theo phương pháp công tác đảng để tìm ra sự thật, chỉ đúng bản chất các thông tin, chứng cứ đó nhằm chứng minh đối tượng được kiểm tra có ...