Bài tập về đường kính và dây cung lớp 9 năm 2024

  • Information
  • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bài tập về đường kính và dây cung lớp 9 năm 2024

BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1: Cho đường tròn tâm O đường kính AB đi qua trung điểm của dây cung CD.

Chứng minh rằng AB vuông góc với CD. Tính khoảng cách từ O đến dây cung CD

biết CD=8cm và bán kính đường tròn là 5cm.

OCD là tam giác cân tại O.

OCD có OH là đường trung tuyến

ứng với cạnh đáy

CD.

H là trung điểm của CD

OCH vuông tại H có:

OH2 \= OC2 – HC2 \= 52 – 42 \= 9

Bài 2: Cho đường tròn tâm O đường kính AB=20cm đi qua trung điểm H của dây

cung CD. Chứng minh rằng AB vuông góc với CD. Tính độ dài dây cung CD biết

OH=5cm.

OCD có OC = OD \= OA \= 10cm

OCD là tam giác cân tại O.

OCD có OH là đường trung tuyến ứng

với cạnh đáy

OCH vuông tại H có:

CH2 \= OC2 – OH2 \=102 – 52 \= 75

cm.

H là trung điểm của CD

  • Home
  • My Library
  • Ask AI

Định lý 2: Trong một đường tròn, nếu đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy

Ví dụ: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và dây cung MN. Nếu$AB\perp MN$ tại H thì H là trung điểm của MN

\n \n

Định lý 3: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy

Giải bài 15 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK. Chứng minh rằng: a) Bốn điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn;...

Xem chi tiết