Bài tập tình huống luật thi hành án dân sự năm 2024

000 00000nam

a2200000ua

45000018964100220040D6309A6-D33D-40CE-A077-1C44FFBB2AB0005202205191613008220518s2021 vm vie 0091 0 020 |a9786047385560|c78000039|a20220519160933|bluongvt|c20220518162257|dhiennt|y20220518100628|zhiennt040 |aVN-DHLHNI-TT0410 |avie044 |avm084 |a34(V)529|bNG - NH 20211001 |aNguyễn, Thị Hồng Nhung|cPGS. TS.24510|aLuật Thi hành án dân sự (Câu hỏi, tình huống và hồ sơ mẫu) : |bsách tham khảo / |cNguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Nam Hải, Lê Hoài Nam260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, |c2021300 |aviii, 250 tr. ;|c24 cm.500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật504 |aTài liệu tham khảo: tr. 250520 |aTrình bày các nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự thông qua hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi nhận định đúng sai và bài tập tình huống giúp bạn đọc hiểu rõ, áp dụng đúng các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.6504|aLuật Tố tụng dân sự|2Bộ TKLH6504|aLuật Thi hành án dân sự|2Bộ TKLH6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV7001 |aLê, Hoài Nam|cThS.7001 |aHuỳnh, Thị Nam Hải|cThS.852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(10): DSVTDS 003538-478561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2022/daihockinhteluat/luatthihanhandansucauhoitinhhongvahosomauthumbimage.jpg890|a10|b0|c0|d0911 |aNguyễn Thị Hiền912 |aVũ Thị Lương925 |aG926 |a0927 |aSH

Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn 1 DSVTDS 003547 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 10 2 DSVTDS 003546 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 9 3 DSVTDS 003545 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 8 4 DSVTDS 003544 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 7 5 DSVTDS 003543 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 6 6 DSVTDS 003542 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 5 7 DSVTDS 003541 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 4 8 DSVTDS 003540 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 3 9 DSVTDS 003539 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 2 10 DSVTDS 003538 Đọc sinh viên 34(V)529 NG - NH 2021 Sách tham khảo 1