Video hướng dẫn đánh giá cán bộ công chức

Kính gửi: - Ban lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phòng GDĐT

                - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS

Để triển khai phần mềm “Đánh giá, chấm điểm phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội” theo tiến độ của Huyện ủy, Phòng GDĐT đề nghị các đ/c  thực hiện các nội dung như sau:

 1. Danh sách user (tài khoản người dùng) của cán bộ, chuyên viên Phòng GDĐT và của các nhà trường trong file đính kèm. Mật khẩu mặc định của tất cả khoản là: "default" . Đề nghị các đ/c triển khai thực hiện đăng nhập và đổi mật khẩu trên phần mềm xong trước ngày 15/01/2022 (Sau ngày này tài khoản nào không đổi mật khẩu sẽ tự động bị khóa)

Click vào đây để xem Tài liệu hướng dẫn hoặc trong file đính kèm

2. Đ/c Hiệu trưởng gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng lời và video trong file đính kèm dưới đây cho toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường tìm hiểu, thực hành tự đánh giá bắt đầu từ tháng 01/2022 (người dùng có thể thực hiện các chức năng như tạo lịch tuần, xây dựng kế hoạch tháng và đánh giá công tác tháng từ thời điểm 01/01/2022). Phòng GDĐT sẽ tổ chức tập huấn phần mềm đánh giá CBCCVC cho các CB, GV, NV các nhà trường (Lịch cụ thể thông báo sau)

3. Link đăng nhập phần mềm: https://dgcbccvc.hanoi.gov.vn 

4. Trong quá trình đăng nhập có vấn đề về tài khoản đề nghị các đ/c tập hợp theo mẫu cung cấp tài khoản và gửi về theo cấp học (Trước ngày 15/1/2022):

Cấp MN: đ/c Thảo - email: 

Cấp TH: đ/c Phương Anh - email: 

Cấp THCS: đ/c Hoa - email: 

Theo quy định tại Quyết định 1841-QĐ/TU về đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, trước ngày 25 hàng thàng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tự đánh giá trên phần mềm; trước ngày 28 hàng tháng, người có thẩm quyền phải tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phần mềm. Để hỗ trợ các tài khoản trong một đơn vị, mỗi cơ quan được phân một tài khoản quản trị. Phòng GD&ĐT Quốc Oai xin giới thiệu thao tác đối với tài khoản quản trị như sau:

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Video hướng dẫn đánh giá cán bộ công chức