Trong cú pháp khai báo biến danh sách biến là một hoặc nhiều biến các biến được viết cách nhau bởi

Trong khai báo biến, Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau, tức là cấu trúc  <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;


 Có thể xuất hiện nhiều lần.


Đáp án: B

19/06/2021 159

D. Dấu phẩy (,)

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xét biểu thức logic: (m mod 100 < 10) and (m div 100 > 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị true?

Xem đáp án » 19/06/2021 10,408

Để chạy chương trình, trong Pascal ta nhấn tổ hợp phím:

Xem đáp án » 19/06/2021 9,647

Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau:

Var M, N, I, J: INTEGER;

      P, A, B: REAL;

      X: EXTENDED;

   K:WORD;

Xem đáp án » 19/06/2021 3,050

Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40 và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,923

Biểu thức 7 div 3 có giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2021 2,608

Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) and (n div 100 < 10)

Với giá trị nào của n sau đây, biểu thức có giá trị sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,085

Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau đây cho kết quả true?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,722

Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh:

Begin

a := 100; b := 30; x := a mod b ; Write(x);

End.

Xem đáp án » 19/06/2021 1,608

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 to n do

      If (i mod 3=0) then Tong:=Tong + i;

Write(Tong);

Xem đáp án » 19/06/2021 1,592

Biểu thức: sqr(sqrt(x+y)/x-sqr(x-y)/y) viết trong toán học sẽ là biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,501

Để nhập giá trị cho 2 biến x và y ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,233

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i <5 do

  Begin

      if I mod 2 = 0 then Write(‘TIN HOC’);

      i:=i+1;

End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình mấy lần

Xem đáp án » 19/06/2021 1,154

Phép toán nào đúng khi số nguyên A là số chẵn:

Xem đáp án » 19/06/2021 962

Biểu thức ((35 mod 9) div 4) có kết quả là mấy?

Xem đáp án » 19/06/2021 870

Cho biết kết quả của biểu thức (2*(45 mod 3) +12) div 5 là bao nhiêu?

Xem đáp án » 19/06/2021 786

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Khai báo nào sau đây đúng?

A. Var x, y: Integer;

B. Var x, y=Integer;

C. Var x, y Of Integer;

D. Var x, y := Integer;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Cấu trúc khai báo biến có dạng : var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

Đáp án: A

Câu 2: Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. Dấu phẩy (,)

C. Dấu chấm (.)

D. Dấu hai chấm (:)

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong khai báo biến, Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau, tức là cấu trúc  <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

 Có thể xuất hiện nhiều lần.

Đáp án: B

Câu 3: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;

B. Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;

C. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;

D. Var < Danh sách biến >;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến có dạng : Var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó :

+ danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

+ Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

Đáp án: B

Câu 4: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:

A. Khai báo hằng

B. Khai báo thư viện

C. Khai báo biến

D. Khai báo tên chương trình

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khia báo một lần.

Đáp án: C

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

A. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình

B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo

C. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản là: Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: C

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện.

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để khai báo hằng. Cấu trúc khai báo hằng là: Var CONST <tên hằng> = <giá trị> ;

Đáp án: B

Câu 7: Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?

A. Biến là đại lượng có giá trị không đổi

B. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng

C. Tên biến được đặt tùy ý

D. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn ngữ lập trình biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình và được khai báo trước khi sử dụng. Tên biến phải đặt theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể.

Đáp án: B

Câu 8: Biến là …

A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

B. Là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên

D. Không cần khai báo trước khi sử dụng

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn ngữ lập trình biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình và được khai báo trước khi sử dụng.

Đáp án: B

Câu 9: Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:

A. Hằng

B. Biến

C. Hàm

D. Biểu thức

Hiển thị đáp án

Trả lời: Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khai báo một lần.

Đáp án: B

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?

A. Const max = 50;

B. Const max := 50;

C. Const integer max = 50;

D. Const max 50;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cấu trúc khai báo hằng là: CONST <Tên hằng> = <giá trị> ;

Trong đó Tên hằng được đặt theo quy tắc Pascal.

Đáp án: A

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.