Tính chất nào sau đây không đúng cho protein

80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 m�n H�a: Luyện thi đại học m�n H�a

B�a trước
Nhiều t�c giả
Nguyen Quoc Tuan
2 B�i đ�nh gi�

�Qua nhiều năm giảng dạy của c�c đồng nghiệp v� của ch�nh bản th�n. Th�m v�o đ� l� nguồn tham khảo nhiều t�i liệu của những đồng nghiệp dạy chuyện ng�nh. Ch�ng t�i bi�n soạn v� sưu tập được những đề thi c� chất lượng d�nh cho c�c em học sinh luyện thi năm 2017. Đ�y l� nguồn t�i liệu phong ph� về nội dung, ttr�nh b�y rất khoa học theo đ�ng cấu tr�c đề thi tuyển sinh trung học phổ th�ng của bộ trong những năm qua. Do đ�, những kiến thức được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến kh� dần v� đến kh� nhất.

Để học tốt t�i liệu n�y, ch�ng t�i khuy�n c�c em học sinh cần c� được những kiến thức cơ bản về h�a học. M� cụ thể ở đ�y l�: H�a học đại cương, h�a học v� cơ v� h�a học hữu cơ. B�n cạnh đ� c�c em cũng cần hiểu được những kiến thức về c�c phương ph�p t�nh to�n về h�a học.

T�i liệu được viết tr�n cơ sở tự học v� tự �n luyện cho học sinh. Do đ�, ch�ng t�i đ� bố tr� những đề thi trước rồi sau đ� cho kết quả ở cuối mỗi phần m� ch�ng t�i đề xuất. Ở đ�y ch�ng t�i đ� thực hiện th�nh hai phần. Phần 1 gồm 40 đề v� đ�p �n. Phần 2 gồm 40 đề sau v� đ�p �n đi k�m.

Do đặc trưng của m�n H�a học, n�n c�c em cũng c� được những sự ki�n tr� v� cẩn thận trong việc đưa ra những phản ứng. Từ đ� c�n bằng để được những kết quả ch�nh x�c.

Mỗi t�i liệu, mỗi đề đều được ch�ng t�i tham khảo v� g�p �. Nhưng cũng kh�ng tr�nh khỏi những sai s�t. Nh�m t�c giả rất biết ơn những đ�ng g�p từ qu� độc giả.�

Video liên quan