Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng quang - phát quang

Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang?

A. Sự huỳnh quang và lân quang thuộc hiện tượng quang - phát quang.

B. Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục.

C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

D. Bưóc sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải: Lời giải
Chọn D
sai vì trong hiện tuợng quang - phát quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng dài hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Cho các cấu hình electron nguyên tử sau:

  (a) 1s22s22p63s1(b) 1s22s22p3

  (c) 1s22s22p63s23p6(d) 1s22s22p63s23p63d64s2

  Có bao nhiêu cấu hình electron là của nguyên tử kim loại?

 • Nguyên nhân Amin có tính bazo là ?

 • Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 x (M) thu được 42,75 gam kết tủa. Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 94,2375 gam. Giá trị của X là ?

 • Đun nóng 6 gam CH3COOH với 6 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) hiệu suất phản ứng este hóa bằng 50%. Khối lượng este tạo thành là:

 • Tọa độ của vectơ
  bằng

 • Vật rắn tinh thể có đặc tính nào sau đây?

 • Khi cho lượng dư dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm :

 • Mệnh đề phủ định của mệnh đề

  là số nguyên tố” là