nick m là gì - Nghĩa của từ nick m

nick m có nghĩa là

Anh ấy một con trai, tên anh ấy là Nick.Có gì nữa để nói?O yea, về cơ bản anh ấy sống ở Ramsey NJ

Thí dụ

Mẹ kiếp và nicotine của bạn, u túi điếm 🥰🥰
TO: Nick Milano
từ tôi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết nick m là gì - Nghĩa của từ nick m