Những giải pháp cơ bản trong đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

Quân đội đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta

Thứ Ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021 - 11:41 Đã xem: 8311
  • A+
  • A-

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng nước ta là nội dung rất quan trọng trong tiến hành công tác tôn giáo. Thực hiện nhiệm vụ này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò của quân đội là việc làm thường xuyên, có tính cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu thâm độc, là ngòi nổ quan trọng của các thế lực thù địch, phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình. Hiện nay, chúng tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động đồng bào các tôn giáo chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đối lập đồng bào các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, gây rối loạn xã hội, mất ổn định chính trị, làm mất hiệu lực quản lý của Nhà nước....

Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc1.

Quân đội đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta hiện nay là yêu cầu tất yếu khách quan, xuất phát từ bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội; từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ; từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, quân đội đã thể hiện vai trò quan trọng, tham gia có hiêu quả vào việc đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta. Hiện nay, quân đội cần thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương: nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Để tiếp tục phát huy vai trò quân đội tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nội dung sau:

Mục tiêu xuyên suốtcủa quân đội đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là góp phần cùng hệ thống chính trị làm thất bại âm mưu, thủ đoạn đó xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo sự ổn định chính trị, góp phần quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ thể tham gia đấu tranh, là toàn bộ các tổ chức, các lực lượng, mọi quân nhân trong quân đội, đặt trong cuộc đấu tranh chung của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước chỉ đạo, điều hành thống nhất, thường xuyên trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, chính quyền, công an, đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân địa phương. Mỗi tổ chức, lực lượng ở từng cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều là chủ thể của hoạt động đấu tranh. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, mỗi lực lượng trong quân đội có vai trò riêng, đều tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta.

Phương thức đấu tranh,sử dụng tổng hợp các phương thức đấu tranh chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, trong đó, lấy đấu tranh phi vũ trang là chính, mà cốt lõi là công tác vận động quần chúng, nhằm vô hiệu hoá sự lợi dụng của các thế lực thù địch, phản động.

Phương châmđấu tranh làchủ động ngăn ngừa, lấy giáo dục thuyết phục, vận động là chính, lấy giữ vững sự ổn định chính trị, lợi ích quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng để đoàn kết dân tộc, tập hợp các lực lượng cho cuộc đấu tranh ấy; khi tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, các điểm nóng liên quan đến vấn đề tôn giáo phải xử lý kiên quyết, khôn khéo, thận trọng, đúng pháp luật, không để lây lan, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để địch mượn cớ can thiệp;kết hợp chặt chẽ giữa luật đạo và luật đời, luật đạo phải trên cơ sở luật đời.

Nội dung đấu tranh, với tất cả các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, diễn ra toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Âm mưu, thủ đoạn của chúng thế nào, diễn ra trên lĩnh vực nào, thì chúng ta đấu tranh vạch trần, vô hiệu hoá âm mưu, thủ đoạn diễn ra trên lĩnh vực đó.

Nguồnbtgcp.gov.vn