Nếu không thực hiện theo kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên sẽ gặp những trò ngại gì

Đáp án mô đun 04 gvpt tiểu học môn đạo đức

Bài tập cuối khóa mô đun 4 môn Đạo đức

1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông như thế nào?

A. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

B. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

A. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt này.

C. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với nội dung môn Đạo đức?

A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung khái quát và nội dung cụ thể môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung cụ thể.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra định hướng chung và nội dung khái quát đối với môn Đạo đức.

C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung chi tiết môn Đạo đức.

4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

A. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; chỉ vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

B. Chú trọng hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

C. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào về người đánh giá trong đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức?

A. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đảnh giả và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh.

B. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.

C. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

6. Dạy học môn Đạo đức phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản nào?

A. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp.

B. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm và điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp, đặc điểm riêng của từng địa phương.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân thể hiện được những yếu tố cơ bản nào?

A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá, thời gian thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá, thời gian thực hiện.

C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện.

8. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên tương tác với những yêu tố nào?

A. Chương trình môn học, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện.

C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực hiện chương trình môn Đạo đức?

A. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho quản lý giáo dục kiểm tra, giảm sát, hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trinh môn Đạo đức.

B. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh nắm bắt được việc giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.

C. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện quản lý, giáo dục kiểm tra, giám sát hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Tôn trọng chương trình giảo dục; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C.Tôn trọng chương trình giáo dục; bảo đảm tỉnh khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp với lớp minh; điều chỉnh những chi tiết không phù hợp với học sinh lớp mình, điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện.

B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp vời lớp của minh; điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với lớp minh trong quá trình thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Phối hợp với các giáo viên trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực hiện kế hoạch dạy học mà nhà trường đã phêduyệt; điều chỉnh những chỉ tiết không phù hợp trong quá trình thực hiện.

12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực hiện theo những bước nào?

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

A.Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

B. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

15. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chí nào?

A. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức; bảo đảm tỉnh mở của kế hoạch giáo dục.

B. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tỉnh mở của kế hoạch giáo dục.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm sự thống nhất giữa các trường tiểu học trên địa bàn; bảo đảm tính khả thi: bảo đảm tính mở của kế hoạch giáo dục.

16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức cần phải phù hợp với những yếu tổ nào?

Đáp án: Điều kiện thực hiện về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của nhà trường: điều kiện thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; khả năng, trình độ của học sinh.

17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

B. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm phát huy tính tich cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đảm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

C. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tỉnh tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Mục tiêu; chuẩn bị; các hoạt động dạy học; đánh giá.

B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện; các hoạt động dạy học; đánh giá.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mục tiêu; chuẩn bị tài liệu; các hoạt động dạy học; đánh giá.

19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha chủ yếu nào?

A. Hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, hình thành trí thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hoạt động khảm phá, hình thành trị thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

C. Hoạt động khởi động: hoạt động khám phá, hình thành trì thức; hoạt động luyện tập, thực hành.

20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy khi phân tích bài học môn Đạo đức có những nội dung gì?

A. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học, nội dung, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá.

B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học, nội dụng, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học và nội dung các hoạt động tương ứng: sự phù hợp của ngôn ngữ diễn đạt; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2

CHỦ ĐỀ 5: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 7: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN (2 TIẾT)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.

Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân.

Thực hiện được việc bảo quản đồ cùng cá nhân.

Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân.

*Năng lực:

Năng lực về điều chỉnh hành vi: Biết thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân và không thực hiện những việc làm chưa đúng.

NL phát triển bản thân: Biết bảo quản đồ dùng cá nhân đúng cách và khuyên bạn bè người thân bảo quản đồ dùng cá nhân. Biết nhắc nhở bạn bè khi chưa thực hiện đúng bảo quản đồ dùng cá nhân.

*Phẩm chất:

Hình thành phẩm chất trách nhiệm và chăm chỉ: Thường xuyên bảo quản đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV:SGK, SCG, POWERPOINT, Các câu chuyện về bảo quản đồ dùng, máy tính, máy chiếu, bộ tranh theo sách giáo khoa.

HS:SGK, Vở BT ĐĐ lớp 2.

III. PP DẠY HỌC.

1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG HỌC SINH
TIẾT 1
1. Khởi động:

* Thời gian:7 phút

*Chuyển giao nhiệm vụ:

GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn?

*Tổ chức thực hiện:

GV nêu thể lệ cuộc chơi; HD cách chơi.

GVchia lớp làm 3 đội.

*Tổ chức trình bày kết quả:

GV cùng HS kiểm tra kết quả chơi của các đội.

*Nhận xét, đánh giá:

GV nhận xét, tuyên dương.

GV dẫn dắt vào bài học:Bảo quản đồ dùng cá nhân.

HS cùng chơi trò chơi Ai nhanh hơn.

Hs tham gia trò chơi, HS lần lượt lên bảng liệt kê những đồ dùng cá nhân. Đội nào kể được nhiều tên đồ dùng cá nhân hơn là đội thắng.

HS nhận xét.

Các đội báo cáo kết quả của đội mình.

HS lắng nghe

2. Hình thành kiến thức mới
a. HĐ1: Tìm hiểu biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.

* Thời gian:15 phút

*Chuyển giao nhiệm vụ:

GV treo tranh/chiếu hình / cho HS quan sát tranh trang 34 và nêu câu hỏi:

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

+ Các bạn bảo quản sách vở như thế nào?

+ Các bạn bảo quản đồ chơi như thế nào?

+ Các bạn bảo quản giấy dép như thế nào?

*Tổ chức thực hiện:

Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

*Tổ chức trình bày kết quả:

GV mời các nhóm lên trình bày theo thứ tự từng tranh.

GV khen ngợi HS và nhắc lại nội dung các bức tranh.

GV mời HS chia sẻ thêm:Theo em, ngoài những cách bạn trong tranh đã làm đề bảo quản đồ dùng cá nhân theo em , em còn cách nào khác không , hãy chia sẻ trước lớp ?

*Nhận xét, đánh giá:

GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết luận:

+ Cách sử dụng và bảo quản đồ dùng học tập:

*Nên :Sắp xếp theo từng loại, từng ngăn theo từng vị trí và để đúng nơi, đúng chổ sau mỗi lần sử dụng và cần lau chùi , giặt sạch sẽ đồ dùng cá nhân để tránh nhầm lẫn và dễ tìm khi cần .

*Không nên :Vứt bừa bãi, bỏ lộn xộn , để bẩn.

Sách vở không được vẽ bẩn , tẩy xóa xé vở tùy tiện Chúng ta nên học tập những việc làm của các bạn.

HS quan sát, HS kể nội dung các bức tranh và trả lời câu hỏi của GV.

HS hoạt động theo nhóm đôi. Suy nghĩa, thảo luận thống nhất câu trả lời.Một HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời.

-Đại diện các nhóm lên trình bày theo thứ tự từng tranh. Các nhóm còn lại theo dõi nhận xét

HS nhắc lại nội dung các bức tranh.

HS chia sẻ

b.HĐ2:Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân.

* Thời gian:10 phút

*Chuyển giao nhiệm vụ:

GV cho HS quan sát tranh và tự đọc tình huống trong sgk trang 34.

*Tổ chức thực hiện:

GV nêu câu hỏi:

+ Nếu là em thì em sẽ làm như thế nào ?

+Theo em việc bảo quản đồ dùng cá nhân có ích lợi gì?

+ GV nhận xét, tuyên dương.

*Tổ chức trình bày kết quả:

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi đã nêu ở trên.

GV nhận xét, tuyên dương.

GV chốt ý đúng và khuyến khích HS thực hiện tốt việc bảo quản đồ dùng cá nhân.

*Nhận xét, đánh giá:

GV kết luận

Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr36.

Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống.

GV nhận xét, đánh giá.

HS quan sát và chia sẻ cá nhân

HS suy nghĩ để trả lờicâu hỏi theo ý riêng của bản thân

HS nhận xét bổ sung.

HS thực hiện trả lời câu hỏi:

+Nếu em là Linh, em cũng sẽ thực hiện như Linh và khuyên bạn Mai hãy luôn dậy nắp bút và cất bút vào hộp mỗi khi viết bài xong để bút không bị hư.

+ Theo em, việc bảo quản tốt đồ dùng cá nhân sẽ giúp đồ dùng không bị hư; sử dụng được lâu và không bị tốn tiền để mua sắm lại,

HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS đọc thông điệp trong SGK.

HS lắng nghe.

*. Nhận xét, đánh giátiết học.(3 phút)

GV nhận xét, đánh giá, khen nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cho tiết 2.

HS lắng nghe, thực hiện.
TIẾT 2
3. HĐ Luyện tập(23 phút)
a. HĐ 1:Bài 1/35: Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm nào ? Vì sao ?(8)

* Thời gian:8 phút

*Chuyển giao nhiệm vụ:

GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.35, YC thảo luận nhóm đôi, nêu việc đồng tình hoặc không đồng tình làm để thể hiện việc bảo quản đồ dùng cá nhân, giải thích. Vì sao?

*Tổ chức thực hiện:

Tổ chức cho HS chia sẻ từng tranh theo nhóm đôi.

GV hỗ trợ, hướng dẫn cho các nhóm gặp khó khan.

*Tổ chức trình bày kết quả:

Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

GV chốt câu trả lời; nhận xét.

*Nhận xét, đánh giá:

GV nêu câu hỏi mở vd: Em bảo quản đồ dùng cá nhân của em như thế nào?

Nhận xét, tuyên dương.

HS thảo luận nhóm đôi, suy nghĩa thống nhất câu trả lời.

HS thảo luận nhóm đôi, đưa ra câu trả lời cho từng tranh

Đại diện nhóm trình bày kết quả.

2-3 nhóm HS chia sẻ kết quả thảo luận.

+ Tranh 1: Lan bọc sách vở cẩn thận Đồng tình .

+ Tranh 2: Bình vội quẳng ngay cặp sách dưới sân trường Không đồng tình

+ Tranh 3:Hoa hay làm hỏng đồ chơi Không đồng tình .

HS nhận xét, bổ sung (nếu có)

HS trả lời theo suy nghĩ của mình

b. HĐ2:Bài 2/36: Đưa ra lời khuyên cho bạn

* Thời gian:13 phút

*Chuyển giao nhiệm vụ:

YC HS quan sát tranh sgk/tr.36, đồng thời gọi HS đọc lần lượt 3 tình huống của bài.

*Tổ chức thực hiện:

YC HS thảo luận nhóm 4 đưa ra cách xử lí tình huống và phân công đóng vai trong nhóm.

+Tình huống 1:Lan thường vo tròn khăn mỗi khi rửa mặt xong.

+Tình huống 2:Tuấn học bài xong thường không sắp xếp gọn gàng đồ dùng học tập.

+Tình huống 3:Mạnh hay làm rơi bút và thước

*Tổ chức trình bày kết quả:

Tổ chức cho HS chia sẻ và đóng vai.

Nhận xét, tuyên dương HS.

*Nhận xét, đánh giá:

GV nhận xét cách thức hoạt động nhóm của HS.

Khen những nhóm có cách xử lý tình huống đúng và hay.

Tuyên dương những nhóm có tính sang tạo trong xử lý tình huống.

HS quan sát tranh và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

HS tham gia thảo luận nhóm 4 và tự phân công đóng vai, xử lý theo tình huống đưa ra.

Các nhóm nhận xét.

Các nhóm tự phân vai và thể hiện kết quả thảo luận tình huống

HS lắng nghe, ghi nhận và bổ sung ý kiến (nếu có).

2. HĐVận dụng:(10)

* Thời gian:10 phút

*Chuyển giao nhiệm vụ:

a.Yêu cầu 1:Kể về những đồ dùng cá nhân của em và cách bảo quản chúng .

b.Yêu cầu 2:Cùng các bạn thực hiện những việc cần làm để bảo quản đồ dùng cá nhân của mình

*Tổ chức thực hiện:

a.Yêu cầu 1:

GV YC HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về việc em đã làm và sẽ làm để bảo quản đồ dùng cá nhân của mình.

b.Yêu cầu 2:

GV cho HS thực hiện Kế hoạch trong phạm vi lớp, trường.

*Tổ chức trình bày kết quả:

Tổ chức cho HS chia sẻ.

GV phát phiếu rèn luyện theo dõi việc giữ gìn đồ dùng học tập trên lớp cho học sinh.

*Nhận xét, đánh giá:

Nhận xét, tuyên dương.

Hai bạn cùng bàn chia sẻ với nhau.

HS thực hiện

HS chia sẻ

Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân của mình.

3. Nhận xét tiết học:(2 phút)

GV nhận xét, đánh giá, khen nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nhận xét tiết học.

Nhắc nhở HS thực hiện, tự đánh giá vào phiếu Rèn luyện.


PHIẾU RÈN LUYỆN

Học và tên học sinh:

Tổ ( nhóm): ..

Nội dungThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Em đã giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận chưa?
Nhận xét của bạn cùng nhóm.

Nếu em đã giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận thì ghi chữRvào ô trống.

Nếu em chưa giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận thì ghi chữCvào ô trống.

Bài viết liên quan

Giáo án điện tử môn TOÁN lớp 9
Cách làm tôm khô nhanh và ngon tại nhà
Đáp án trắc nghiệm module 3 cbql thcs
Giáo án điện tử môn HÓA HỌC lớp 12
Giáo án điện tử môn CÔNG NGHỆ lớp 9
Ưu nhược điểm của bộ sách cánh diều lớp 2
Giáo án điện tử lớp 3 môn THỦ CÔNG
Gợi ý học tập môn Khoa học tự nhiên mô đun 3 THCS
Đáp án mô đun 02 gvpt - thpt môn vật lí
0
Chia Sẻ
Đáp án mô đun 04 gvpt - thpt môn vật líĐáp án mô đun 04 gvpt tiểu học môn đạo đứcgợi ý học tập môn âm nhạc mô đun 04gợi ý học tập môn cơ sở lí luận mô đun 04gợi ý học tập môn đạo đức mô đun 04gợi ý học tập môn giáo dục thể chất mô đun 04gợi ý học tập môn hoạt động trải nghiệm mô đun 04gợi ý học tập môn khoa học mô đun 04gợi ý học tập môn lịch sử và địa lí mô đun 04gợi ý học tập môn mĩ thuật mô đun 04gợi ý học tập môn tiếng việt mô đun 04gợi ý học tập môn toán mô đun 04gợi ý học tập môn tự nhiên và xã hội mô đun 04mô đun 04 môn âm nhạcmô đun 04 môn cơ sở lí luậnmô đun 04 môn đạo đứcmô đun 04 môn giáo dục thể chấtmô đun 04 môn hoạt động trải nghiệmmô đun 04 môn khoa họcmô đun 04 môn lịch sử và địa límô đun 04 môn mĩ thuậtmô đun 04 môn tiếng việtmô đun 04 môn toánmô đun 04 môn tự nhiên và xã hộimodule 4

Video liên quan