Một tia sáng đi từ nước vào thủy tinh

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 =4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có giá trị là? Biết góc tới i = 300.


A.

\(r = 26,{4^0};D = 3,{6^0}\)

B.

\(r = 50,{34^0};D = 9,{7^0}\)

C.

\(r = 34,{23^0};D = 4,{23^0}\)

D.

\(r = 76,{98^0};D = {47^0}\)

Đáp án:

 n21=0,975

Giải thích các bước giải:
\({n_1} = \frac{4}{3};{n_2} = 1,3;\)

a> Chiết suất tỉ đối : 
\({n_{21}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = 1,3:\frac{4}{3} = 0,975\)

b> Góc khúc xạ : \(\dfrac{{\sin i}}{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}}} = {n_{21}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{\sin 30}}{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}}} = 0,975\\\dfrac{{\sin 45}}{{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}}} = 0,975\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}r = {31^0}\\r = 46,{5^0}

\end{array} \right.\)

c> Góc hợp bởi tia tới tia ló: \(\left\{ \begin{array}{l}{D_1} = 31 - 30 = {1^0}\\{D_2} = 46,5 - 45 = 1,{5^0}

\end{array} \right.\)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án » 20/08/2021 60,016

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức:

Xem đáp án » 20/08/2021 12,078

Một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suốt có chiết suất bằng 2. Biết góc khúc xạ bằng 300, góc tới có giá trị bằng:

Xem đáp án » 20/08/2021 9,203

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là

Xem đáp án » 21/08/2021 7,107

Chiếu một tia sáng từ không khí vào một khối chất trong suốt có chiết suất 1,5 với góc tới 600 thì tia khúc xạ trong khối chất bị lệch so với tia tới một góc là:

Xem đáp án » 21/08/2021 3,521

Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt một môi trường trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức:

Xem đáp án » 20/08/2021 2,569

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách của môi trường trong suốt có chiết suất n. Biết tia tới hợp với mặt phân cách góc 300. Khi đó tia khúc xạ hợp với mặt phân cách góc 600. Chiết suất n có giá trị bằng:

Xem đáp án » 21/08/2021 2,186

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án » 20/08/2021 1,553

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong môi trường nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i=600 thì góc khúc xạ trong nước là r=400. Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c=3.108m/s

Xem đáp án » 20/08/2021 930

Một tia sáng SI truyền từ bán trụ thủy tinh ra không khí như hình vẽ. Biết chiết suất của không khí n2=1, của thủy tinh  n1=2;  α=600

Giữ nguyên góc tới, đưa khối thủy tinh vào trong nước. Góc khúc xạ r = ?, biết chiết suất của nước là 43.

Xem đáp án » 21/08/2021 589

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tổng độ lớn góc tới và góc khúc xạ bằng 900. Khi đó góc tới i được tính theo công thức:

Xem đáp án » 20/08/2021 279

Cho hai môi trường trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường hai đối với môi trường một là :

Xem đáp án » 20/08/2021 191

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s, chiết suất của kim cương là 2,42. tốc độ ánh sáng trong kim cương là :

Xem đáp án » 20/08/2021 148

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án » 20/08/2021 134

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có giá trị là? Biết góc tới i = 300.


Câu 5657 Vận dụng

Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có giá trị là? Biết góc tới i = 300.


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}\)

Phương pháp giải bài tập khúc xạ ánh sáng --- Xem chi tiết

...

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Một tia sáng đi từ nước vào thủy tinh