Đề bài - trả lời hoạt động 4 trang 91 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Ví dụ 2: sau khi em gieo 2 con xúc xắc được 1 chấm và 2 chấm. Tổng số chấm là 1+2=3 không chia hết cho 2 nên sự kiện Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn không xảy ra.

Đề bài

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra?

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn;

b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- HS tự gieo và quan sát.

- Tính tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc.

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Lời giải chi tiết

a) Ví dụ 1: sau khi em gieo con xúc xắc được 3 chấm và 5 chấm. Tổng số chấm là 3+5=8 chia hết cho 2 nên sự kiện Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn xảy ra.

Ví dụ 2: sau khi em gieo 2 con xúc xắc được 1 chấm và 2 chấm. Tổng số chấm là 1+2=3 không chia hết cho 2 nên sự kiện Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn không xảy ra.

b) Ta sử dụng luôn ví dụ 1 và ví dụ 2 bên trên:

Ở ví dụ 1: tổng số chấm bằng 8 lớn hơn 7 nên sự kiện Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7 xảy ra.

Ở ví dụ 2: tổng số chấm bằng 3