Đề bài - giải bài 2- phần trắc nghiệm- trang 28 sách bài tập lịch sử và địa lí 6 - kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Đề bài

Hãy ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Cột A

Cột B

1. Lưỡng Hà

a. Hoàng đế

2. Ai Cập

b. Pha-ra ông

3. Trung Quốc

c. Hen-xi


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã được học.

Lời giải chi tiết

Cột A

Cột B

1. Lưỡng Hà

1-c

a. Hoàng đế

2. Ai Cập

2-b

b. Pha-ra ông

3. Trung Quốc

3-a

c. Hen-xi