Dđề tài kháo luận kế toán dịch vụ doanh thu năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH– NGÂN HÀNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP u iệ il Tà KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PH�

� VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM TE U H CH Ngành: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN

HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Tấn Hùng Sinh viên thực hiện: Cao Thùy Bảo Trân MSSV: 1211191082 Lớp: 12DTDN04 TP. Hồ Chí Minh, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH– NGÂN HÀNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP u iệ il Tà KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM TE U H CH Ngành: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Tấn Hùng Sinh viên thực hiện: Cao Thùy Bảo Trân MSSV: 1211191082 Lớp: 12DTDN04 TP. Hồ Chí Minh, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao Thông Vận Tải phía Nam, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. ………, ngày ….tháng ….năm 2016 Ký tên u iệ il Tà CH TE U H i LỜI CÁM ƠN Kính thưa quý thầy cô trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, Quý ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam. Trong suốt quá trình học tập tại trường, nếu chỉ tiếp thu tốt những kiến thức đã học thôi thì chưa đủ mà phải vận dụng thực hành nó vào trong thực tế để giúp em không bỡ ngỡ trước sự đa dạng và phong phú của nó. Thời gian thực tập tại công ty đã tạo điều kiện cho em nâng cao nhận thức của bản thân và có thêm kinh nghiệm cho mình. Qua thời gian thực tập, em đã hoàn thành báo cáo của mình. Điều đầu tiên em muốn nói là gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là Tà phòng tài chính – kế toán, những người đã tạo điều kiện cho em được thực tập, được tiếp xúc với thực tế để bù đắp những phần còn thiếu sót của em. il iệ Em thành thật biết ơn quý thầy cô trường ĐH Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh đã u dạy dỗ, chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường đặc biệt là Thầy H Trần Tấn Hùng là người trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập để em TE U hoàn thành báo cáo của mình. CH Một lần nữa em xin gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam, phòng tài chính – kế toán lời chúc sức khỏe và thành công trong lĩnh vực phát triển của mình. Em xin chân thành cảm ơn! ………, ngày ….tháng ….năm 2016 Ký tên Cao Thuỳ Bảo Trân ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập: Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: Email: u iệ il Tà NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ và tên sinh viên: . MSSV: . Lớp: . Thời gian thực tập tại đơn vị: Từ đến . Tại bộ phận thực tập □ Tốt □ Khá TE U H Trong quá trình thực tập sinh viên đã thể hiện: 1. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật: □ Trung bình CH 2. Số buổi thực tập thực tế tại đơn vị: □ > 3 buổi/tuần □ 1-2 buổi/tuần □ Không đạt □ Ít đến đơn vị 3. Báo cáo thực tập phản ánh được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Không đạt 4. Nắm bắt được những quy trình nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Không đạt TP. HCM, ngày ….tháng ….năm 2016 Đơn vị thực tập iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ và tên sinh viên: MSSV: . Lớp: Thời gian thực tập: Từ . đến Tại đơn vị: □ Khá □ Trung bình il □ Tốt Tà Trong quá trình viết báo cáo sinh viên đã thể hiện: 1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định: □ Không đạt □ Ít liên hệ □ Không u □ Thường xuyên iệ 2. Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với giảng viên hướng dẫn: H 3. Báo cáo thực tập đạt chất lượng theo yêu cầu: □ Trung bình CH TE □ Khá U □ Tốt □ Không đạt TP. HCM, ngày ….tháng ….năm 2016 Giảng viên hướng dẫn iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính BHTN Bảo hiểm tai nạn BHXH Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế BVMT Bảo vệ môi trường CP Cổ phần CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CT Công trình Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp iệ il DN Tà ĐKKD Đầu tư và Phát triển GTGT Giá trị gia tăng GTVT Giao thông vận tải KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh KQKD Kết quả kinh doanh LNKTTT Lợi nhuận kế toán trước thuế NSNN Ngân sách nhà nước QLDA Quản lý dự án QLDN Quản lý doanh nghiệp QLKD Quản lý kinh doanh SX TM DV Sản xuất Thương mại Dịch vụ SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tài chính kế toán TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp u ĐT & PT CH TE U H v TNHH Trách nhiệm hữu hạn tài sản cố định Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK Xuất khẩu u iệ il Tà CH TE U H vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh .39 u iệ il Tà CH TE U H vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH u iệ il Tà Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu 9 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán Doanh thu tài chính .11 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán Thu nhập khác .12 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán Giá vốn hàng bán 15 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán Chi phí tài chính 17 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán Chi phí bán hàng .19 Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán Chi phí quản lý doanh nghiệp .22 Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán Chi phí khác 24 Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27 Sơ đồ 2.10: Sơ đồ hạch toán TK xác định kết quả hoạt động kinh doanh 29 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu bộ máy quản lý 33 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty TEDI SOUTH .35 Sơ đồ 3.3: Hình thức sổ kế toán 36 CH TE U H viii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục đích nghiên cứu 1 1.3. Phương pháp nghiên cứu 1 1.4. Phạm vi nghiên cứu 2 1.5. Kết cấu đề tài 2 CHƯƠNG 2: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh .3 2.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .3 Tà Khái niệm 3 iệ il Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh .4 Nhiệm vụ .4 u Kế toán doanh thu, thu nhập khác 5 H 2.2. TE U Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ5 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .7 CH Kế toán doanh thu tài chính9 Kế toán thu nhập khác 11 2.3. Kế toán các khoản chi phí .13 Giá vốn bán hàng13 Chi phí tài chính .15 Chi phí bán hàng 17 Chi phí quản lý doanh nghiệp .20 Kế toán Chi phí khác 23 Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 24 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .27 CHƯƠNG 3: Giới thiệu chung về công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (Tedi South) 30 ix 3.1. Thông tin chung về công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam .30 3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam.31 3.3. Cơ cấu .31 Đại hội đồng cổ đông .32 Hội đồng quản trị32 Ban kiểm soát 32 Tổng giám đốc công ty 32 Các Phó Tổng giám đốc .32 Các đơn vị trực thuộc .34 3.4. Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty34 Tà Tổng quan về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 34 il iệ Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng .35 u Chính sách kế toán chủ yếu mà công ty áp dụng35 H Hình thức sổ kế toán .36 U TE Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng: 37 3.5. CH Hệ thống Báo cáo tài chính của công ty: 37 Tình hình công ty những năm gần đây .37 Tình hình doanh thu: 40 Tình hình chi phí .40 Tình hình lợi nhuận.41 3.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 41 Thuận lợi .41 Khó khăn .41 Phương hướng phát triển42 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY .43 4.1. Kế toán doanh thu, thu nhập khác 43 Kế toán doanh thu bán hàng .43 x Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .46 Kế toán doanh thu tài chính46 Kế toán thu nhập khác 49 4.2. Kế toán các khoản chi phí .51 Kế toán giá vốn hàng bán .51 Kế toán chi phí tài chính .54 Kế toán chi phí bán hàng 56 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 56 Kế toán chi phí khác .59 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 61 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .63 Tà Tài khoản sử dụng.63 iệ il Minh hoạ một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.63 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 69 4.5. So sánh lý thuyết và thực tế công tác kế toán tại công ty .71 u 4.4. H TE U Về tổ chức bộ máy kế toán 71 Về hình thức ghi sổ .71 CH Về vận dụng tài khoản 72 Về kế toán doanh thu, chi phí .72 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1. Nhận xét 74 Ưu điểm.74 Hạn chế: 75 5.2. Kiến nghị.76 Về hoạt động kinh doanh của công ty.76 Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 77 Về công tác tổ chức kế toán 78 KẾT LUẬN 80 xi Chương 1: Giới thiệu CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập với nền kinh tế Thế giới đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Điều đó có nghĩa để tồn tại và phát triển được trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, nâng cao sự tự chủ, năng động để tìm ra các phương hướng chiến lược hoạt động kinh doanh có hiệu quả để tiết kiệm chi phí đem lại lợi nhuận cao. Lợi nhuận vừa là động lực vừa là điều kiện để cho doanh nghiệp tồn tại, mở rộng và phát triển quy mô hoạt động. Muốn như vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng của Tà hệ thống kế toán, đặc biệt là việc thực hiện công tác kế toán về doanh thu, chi phí và il xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả iệ hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao u lợi nhuận cũng như hoàn thiện hơn tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. H Xuất phát từ nhận thức đó nên em đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí U 1.2. CH GTVT TP. Hồ Chí Minh”. TE và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Mục đích nghiên cứu Nắm rõ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Tìm hiểu thực tế về công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty có gì khác so với những kiến thức lý thuyết đã học ở trường. Đánh giá, nhận xét và đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 1.3. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp điều tra, thu thập và phân tích các số liệu trong quá trình thực tập nghiên cứu vấn đề thực tiễn, sau đó tổng hợp các kết quả đã phân tích để đưa ra đề xuất theo mục tiêu đã định hướng. 1 Chương 1: Giới thiệu Ngoài ra, tham khảo thêm một số sách chuyên ngành kế toán và một số văn bản quy định chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành theo Bộ Tài chính. 1.4. Phạm vi nghiên cứu  Về không gian: Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế GTVT TP.Hồ Chí Minh  Về thời gian: từ ngày 14/3/2016 đến ngày  Số liệu phân tích là số liệu năm 2015 (bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và các sổ sách, chứng từ khác có liên quan). 1.5. Kết cấu đề tài Đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam (TEDI Tà SOUTH)” được chia làm 5 chương, cụ thể: iệ il Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt u động kinh doanh H vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) CH TE U Chương 3: Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Giao thông Chương 4: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam Chương 5: Nhận xét - Kiến nghị 2 .

Xem thêm Rút gọn

Bạn đang xem trước 15 trang tài liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh vui lòng click vào nút Download ở dưới.