Cách học điền khoảng trống môn toán lớp 1 năm 2024

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

.JPG)

- Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ 1 đến 5 đồ vật.

- So sánh số 0 với các số trong phạm vi 5

- Đọc, viết được các chữ số từ 0-5, vị trí của số 0 trong dãy số.

- Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ 1 đến 5 và thứ tự của các số đó.

1.2. Các dạng toán về Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là 1;2;3;4;5 và thứ tự giảm dần là 5;4;3;2;1

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số 3 là số 2.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

.jpg)

Hướng dẫn giải

.jpg)

Câu 2: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

0....4 5....0 0.....2 0....0

Hướng dẫn giải

0 < 4 5 > 0 0 < 2 0 = 0

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

1;2;3;....;.....

Hướng dẫn giải

Các số cần điền vào chỗ chấm là:

1;2;3;4;5

Số cần điền vào chỗ chấm là 4;5

Cách học điền khoảng trống môn toán lớp 1 năm 2024

3. Bài tập SGK

3.1. Giải hoạt động câu 1 trang 9 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Tập viết số.

Phương pháp giải

Quan sát rồi viết theo mẫu.

Hướng dẫn giải

Học sinh tự thực hiện

3.2. Giải hoạt động câu 2 trang 9 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

.JPG)

Phương pháp giải

Quan sát tranh, đếm số vật trong tranh rồi điền vào ô trống.

Hướng dẫn giải

3.3. Giải hoạt động câu 3 trang 9 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Phương pháp giải

Đếm số chấm trong mỗi ô vuông để điền số thích hợp.

Hướng dẫn giải

3.4. Giải hoạt động câu 1 trang 10 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải

Quan sát tranh, đếm số vật trong tranh rồi điền số tương ứng vào ô trống.

Lời giải chi tiết

3.5. Giải luyện tập câu 2 trang 10 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải

Đếm lùi các số từ 5 đến 0 rồi điền các số còn thiếu.

Lời giải chi tiết

3.6. Giải luyện tập câu 3 trang 11 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu?

Phương pháp giải

Đếm số củ cà rốt đã tô màu.

Lời giải chi tiết

  1. Có 3 củ cà rốt đã tô màu.
  1. Có 2 củ cà rốt đã tô màu.
  1. Có 4 củ cà rốt đã tô màu.
  1. Có 1 củ cà rốt đã tô màu.
  1. Có 5 củ cà rốt đã tô màu.
  1. Có 0 củ cà rốt đã tô màu.

3.7. Giải luyện tập câu 4 trang 11 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Có bao nhiêu con gà ghi số 2?

Phương pháp giải

Đếm số con gà được ghi số 2.

Lời giải chi tiết

Có 3 con gà được ghi số 2.

3.8. Giải luyện tập câu 1 trang 12 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Chọn số thích hợp với số con vật.

Phương pháp giải

Đếm số con vật trong mỗi tranh rồi khoanh vào số thích hợp.

Lời giải chi tiết

.JPG)

3.9. Giải luyện tập câu 2 trang 12 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Chọn câu trả lời đúng.

  1. Trên xe có 3 thùng.

.JPG)

  1. Trên xe có 5 thùng.

Phương pháp giải

Đếm số thùng trên xe, rồi chọn thêm số thùng theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết

  1. Trên xe có 3 thùng.

  1. Trên xe có 5 thùng.

3.10. Giải luyện tập câu 3 trang 13 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải

Điền các số còn thiếu theo thứ tự 1, 2, 3, 4 và 5 và ngược lại.

Lời giải chi tiết

3.11. Giải luyện tập câu 4 trang 13 SGK Toán 1 tập 1 KNTT

Số?

Phương pháp giải

Đếm số vật trong tranh rồi điền số vào ô trống.

Lời giải chi tiết