Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit

Độ khó: Nhận biết

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.

Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là 

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ. (1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -O?

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.
(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.
(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.
(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.
(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.
Trong các so sánh trên, số so sánh không đúnglà

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

Thủy phân hoàn toàn 342 gam saccarozơ thu bao nhiêu gam glucozơ?

23/08/2019 110,382

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo

Đáp án chính xác

Câu hỏi trong đề:   400 câu Lý thuyết Cacbohidrat có lời giải chi tiết !!

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi

Nhận biết

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?


A.

Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ  

B.

Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ

C.

Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

D.

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây