bff squad là gì - Nghĩa của từ bff squad

bff squad có nghĩa là

bff squad là một nhóm bốn những người bạn tốt bụng và chăm sóc người hứabạn bè mãi mãi

ví dụ

bff bolad đã đi đến một bữa tiệc