Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 staying healthy năm 2024

 1. How do you feel? (Phần 1-8 trang 104-107 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and repeat. 2. Work with a partner. Describe the people in the pictures. ...
 • B. Food and drink (Phần 1-6 trang 108-111 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and repeat. Now pratice with a partner. ...
 • C. My favorite food (Phần 1-5 trang 112-113 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and repeat. Then practice with a partner. ...
 • Would like và Lời mời
 • Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 (Test 1)
 • Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 (Test 2)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 (có đáp án)
 • Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 staying healthy năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 staying healthy năm 2024

Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 staying healthy năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, dưới đây là các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10: STAYING HEALTHY. Bạn vào tên phần hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải sbt Tiếng Anh 6 tương ứng.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 staying healthy năm 2024

Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 staying healthy năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 | Giải sbt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy bao gồm 3 bài test nhỏ, kiểm tra lại kiến thức về từ vựng và ngữ pháp mà các em đã được học trong Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The body

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

TEST 1

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

1. ______ are very generous.

 1. Them
 1. They
 1. Their
 1. There

2. - _______

- They go swimming twice a week.

 1. What are they doing?
 1. What do they do?
 1. Where are they going?
 1. How often do they go swimming?

3. Akiko _______the guitar now.

 1. plays
 1. playing
 1. is playing
 1. are playing

4. Are your children tall _______ short?

 1. and
 1. or
 1. nor
 1. but

5. Mrs. Linda's sons _______ brown eyes.

 1. does
 1. do
 1. has
 1. have

6.- _______

- They are watching television.

 1. Who are they?
 1. What do they do?
 1. What are they doing?
 1. How are they?

7. Which word contains a different sound from the others?

 1. children
 1. child
 1. line
 1. sign

8. - What's your favorite drink?

- _______

 1. Chicken
 1. Orange
 1. Lettuce
 1. Soda

9. Is there _______ tea left?

 1. the
 1. a
 1. some
 1. any

10. - What's the matter?

- I'm very hungry. I want some _______ .

 1. knives
 1. iced tea
 1. lemonade
 1. sandwiches

11. - Which are your brother's favorite dishes?

- _______

 1. No, thanks.
 1. I'm thirsty.
 1. Cartoons and picture books.
 1. Chicken noodles and apple pies.

12. There aren't _______ oranges.

 1. one
 1. some
 1. an
 1. any

13. - _______ is there to eat?

- There're some apples.

 1. Who
 1. Where
 1. When
 1. What

14. Which word has two syllables?

 1. potato
 1. favorite
 1. orange
 1. banana

15. Which word is the odd one out?

 1. milk
 1. coffee
 1. bread
 1. tea

16. - __________ do you feel?

- I feel very hungry.

 1. Who
 1. Why
 1. Which
 1. How

17. Match the adjective thin with its opposite.

 1. good
 1. big
 1. thick
 1. heavy

18. We're very _______ now. We don't want any more food or drink.

 1. cold
 1. hot
 1. full
 1. hungry

19. I would like ________ orange.

 1. a
 1. an apple
 1. much
 1. any

20. Blackberries are his favorite ________ .

 1. drink
 1. vegetable
 1. meat
 1. fruit

21. - What are those?

- ________ are beans.

 1. They
 1. There
 1. Them
 1. Their

22. We want five ________ .

 1. milk
 1. bread
 1. melons
 1. cheese

23. What is there ________ breakfast? - There are noodles and vegetables

 1. in
 1. on
 1. for
 1. at

Đáp án

1. B

2. D

3. C

4. B

5. D

6. C

7. A

8. D

9. D

10. D

11. D

12. D

13. D

14. C

15. C

16. D

17. C

18. D

19. B

20. D

21. A

22. C

23. C

TEST 2

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

1. How about a _______?

 1. meat
 1. cheese
 1. sandwich
 1. sugar

2. I don't want _______ meat.

 1. a
 1. some
 1. an
 1. any

3. They have _______ apple juice.

 1. apple
 1. some
 1. an
 1. any

4. I like beef very much, but my brothers ________ .

 1. don't
 1. don't like
 1. aren't
 1. aren't like

5. - _______ does Alice want?

- She wants some ice-cream.

 1. Who
 1. What
 1. How
 1. Why

6. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that would not be appropriate.

(A) I don't have (B) some bread (C) but I have (D) some rice.

7. Which word contains a different sound from the others?

 1. off
 1. of
 1. safe
 1. knife

8. It's a good idea to drink_______ juice between meals.

 1. some
 1. these
 1. an
 1. any

9. Which word is the odd one out?

 1. mango
 1. banana
 1. cabbage
 1. grape

10. How many syllables are there in the word juice?

 1. one
 1. Two
 1. three
 1. four

11. - ________ does she feel?

- She feels happy.

 1. When
 1. How
 1. Who
 1. Why

12. Are there ________ strawberries?

 1. any
 1. Much
 1. a
 1. an

13. I'm hungry. I want some ________ .

 1. books
 1. cakes
 1. water
 1. pencils

14. - I feel very ________ .

- You should put on more warm clothes.

 1. hot
 1. thirsty
 1. hungry
 1. cold

15. Would you like ________ glass of beer?

 1. a
 1. some
 1. any
 1. an

16. Bobby is drinking _______ .

 1. cheese
 1. bread
 1. tea
 1. strawberries

17. There're ______ in the fridge.

 1. chicken
 1. milk
 1. ice-cream
 1. oranges

18. Which word is the odd one out?

 1. cabbage
 1. fruit
 1. cucumber
 1. carrot

19. There're ________books on the table.

 1. any
 1. a

C.an

 1. some

20. Lemonade is my favorite________ .

 1. drink
 1. fruit
 1. meat
 1. vegetable

21. Tomatoes are very good_______ you.

 1. to
 1. at
 1. on
 1. for

22. The boys are hot. They ________ some ice-cream.

 1. hate
 1. dislike
 1. want
 1. hope

23. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that would not be appropriate.

(A) Are there (B) any (C) fresh milk (D) in the fridge?

Đáp án

1. C

2. D

3. B

4. B

5. B

6. B

7. B

8. A

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. D

18. A

19. D

20. A

21. D

22. C

23. A

TEST 3

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

1. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that would not be appropriate.

(A) There are (B) any (C) red apples (D) on the trees.

2. - ______ does she want for dinner?

- Rice and chicken.

 1. Where
 1. What
 1. Who
 1. When

3. A ______ doesn't eat meat.

 1. doctor
 1. cook
 1. teacher
 1. vegetarian

4. - _______ do you eat for breakfast?

- Bread and milk.

 1. Who
 1. Where
 1. What
 1. How

5. Water doesn't have ________ calories.

 1. a
 1. some
 1. an
 1. any

6. My father drinks tea_______ the morning.

 1. at
 1. in
 1. on
 1. over

7. Which word is the odd one out?

 1. strawberry
 1. lettuce
 1. cabbage
 1. spinach

8. Pick out the word that has the sound /i/.

 1. bus
 1. but
 1. busy
 1. bunch

9. There is a great restaurant _______ the City Bank,

 1. on
 1. next to
 1. in front
 1. between

10. There ______ any water.

 1. isn't
 1. aren't
 1. hasn't
 1. haven't

11. - What's that?

-_______ a carrot.

 1. It's
 1. That's
 1. There's
 1. A & B

12. There're two _______ in the basket.

 1. cucumbers
 1. milk
 1. steak
 1. pork

13. I would like a bottle of _______ .

 1. water
 1. hamburger
 1. noodles
 1. bread

14. We would like _______ iced tea.

 1. a
 1. some
 1. any
 1. those

15. I want ______ to bed.

 1. go
 1. going
 1. goes
 1. to go

16. ______ you like some noodles?

 1. Ought
 1. Would
 1. Mind
 1. May

17. Complete the square.

like dislike

love

 1. refuse
 1. hate
 1. ignore
 1. get rid

18. Don't drink _______ coffee before you go to bed.- It's bad for you.

 1. these
 1. some
 1. any
 1. an

19. Orange juice, tea, and beer are _______ .

 1. fruits
 1. vegetables
 1. drinks
 1. meat

Đáp án

1. B

2. B

3. D

4. C

5. D

6. B

7. A

8. C

9. B

10. A

11. D

12. A

13. A

14. B

15. D

16. B

17. B

18. C

19. C

Complete the conversation with the following sentences. There is one example at the beginning.

 1. Is she making fish and rice?
 1. Mom cooks the best chicken noodles.
 1. No, she isn't.
 1. She's cooking dinner.

Huong: Hi, Phuong. Where's Mom?

Phuong: She's in the kitchen.

Huong: What's she doing?

Phuong: (20)__________________ .

Huong: Great! (21)___________________ .

Phuong: (22)__________________ .

Huong: Oh, too bad. Fish is my favorite. What's she making?

Phuong: Chicken noodles.

Huong: It sounds good! (23)_________________ .

Đáp án

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Staying Healthy. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 5, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.