Bài tập giới từ lớp 8 unit 9

Trong Unit 9: Natural disasters – sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8, học sinh được tiếp cận với chủ đề thiên tai. Nội dung Unit 9 tập trung vào các từ vựng về những loại thiên tai, tác động của thiên tai, biện pháp phòng tránh và cứu hộ trong thiên tai. Bên cạnh đó, bài học cũng cung cấp kiến thức ngữ pháp về thì quá khứ tiếp diễn.

Trong bài viết này, tác giả đưa ra lời giải chi tiết cho bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 phần Getting started.

Getting Started

We are all save!

1. Listen and read.

2. Read the conversation again. Complete each sentence with no more than TWO words from it.

3. Write the natural disasters from the box under the pictures. Then listen, check, and repeat.

4. Choose the correct option to complete each sentence.

5. Word web: Work in groups. Complete the web with all of the words and phrases related to natural disasters you know.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. In column B, write the noun forms of the verbs in column A.

2. Write a word or phrase from the box under the correct picture.

3. Fill in each blank with a word or phrase from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the word stress.

5. Listen and repeat the sentences. Mark the stress in the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1

A Closser Look 2

Grammar

1. Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the past continuous.

2. Circle the correct answer to complete each sentence.

3. Look at the picture and write what each person in Lan’s family was doing when the earthquake happened. Use the given word and phrases from the box.

4. Form questions using the past continuous.

5. GAME: Memory challenge. Work in groups. Take turns to say a sentence that describes what each person in the picture was doing.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Practise giving and responding to bad news in the following situations.

Knowledge of natural disasters

3. Read the short passages below. Decide which natural disaster each person below is talking about.

4. Choose the correct answer to each question to see how much you know about natural disasters.

5. Work in pairs. Compare your answers. Then check your answers with the key on page 101. How many points did each of you get?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication

Skills 1

Reading

1. Match the headlines (1 – 2) with the natural disasters (A – B).

2. Read the two news articles. Match the highlighted words with their meanings.

3. Read the articles again and answer the questions.

Speaking

4. Work in pairs. Match the questions with the answers.

5. Work in groups. Prepare a short piece of news about the natural disaster in 4 or one you know of. Report the news to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

2. Listen to a broadcast. Put the activities (1 – 6) in the correct column.

3. Listen again and tick T (True) or F (False) for each sentence.

Writing

4. Work in pairs. Discuss what you should do before, during, and after a flood. Write your ideas in the columns.

5. Write instructions (80 - 100 words) about things to do before, during, and after a flood.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Write the name of a natural disaster in each blank.

2. Fill in each blank with the correct form of the word in brackets.

Grammar

3. Put the verbs into the correct tense: the past simple or past continuous.

4. Complete the sentences about you and your family members.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back

Project

What do we know about it

1. Choose a natural disaster you want to learn more about.

2. Research it. You can use these questions to guide you:

3. Create a poster about this natural disaster. Draw pictures or find suitable photos for it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 9 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập . Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Review 3


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.