aeoh là gì - Nghĩa của từ aeoh

aeoh có nghĩa là

i dấu của Boredom

ví dụ

IM SO AEOH: (