98000 351 m vuông bằng bao nhiêu dm vuông

  1. Đếm theo xăng-ti-mét vuông.- Đếm trên một hàng: 100 cm2, 200 cm2, ….., 1 000 cm2- Đếm các hàng: 1 000 cm2, 2 000 cm2, ……, 10 000 cm21 m2 = 10 000 cm2 ; 10 000cm2 = 1 m2b) Số?2 m2 = …… cm27 m2 = …… cm250 000 cm2 = …… m2100 000 cm2 = ……...
  1. Đếm theo xăng-ti-mét vuông.- Đếm trên một hàng: 100 cm2, 200 cm2, ….., 1 000 cm2- Đếm các hàng: 1 000 cm2, 2 000 cm2, ……, 10 000 cm21 m2 = 10 000 cm2 ; 10 000cm2 = 1 m2b) Số?2 m2 = …… cm27 m2 = …… cm250 000 cm2 = …… m2100 000 cm2 = ……...

Hỏi đáp Toán lớp 4- Đo lường - câu hỏi số 1775

3 Trả lời

Theo dõi câu hỏi này

1 980 000 dm\(^2\) \= 198 000 000 cm\(^2\)

90 000 000 cm\(^2\) \= 9 000 m\(^2\); 900 000 dm\(^2\)

98 000 351 m\(^2\) \= 980 003,51dm\(^2\); 9 800,0351 cm\(^2\)

3 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

kimduyen33xh đã chọn câu trả lời này

1 980 000 dm$^2$2 \= 198 000 000 cm$^2$2

90 000 000 cm$^2$2 \= 9 000 m$^2$2; 900 000 dm$^2$2

98 000 351 m$^2$2 \= 980 003,51dm$^2$2; 9 800,0351 cm$^2$

2 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

198000000cm vuông

9000m vuông, 900000dm vuông

1 bình chọn đúng

Báo cáo sai phạm

Bạn hãy đăng ĐĂNG NHẬP mới được thực hiện tính năng này