√ 1 là bao nhiêu?

Chủ đề x-1 bằng bao nhiêu: Giá trị của (x-1) là một dạng bài toán thú vị và hấp dẫn trong toán học cơ bản. Nó đòi hỏi tính chuẩn xác và khả năng áp dụng các phép tính đơn để tìm kết quả chính xác. Việc tìm giá trị của (x-1) không chỉ giúp củng cố kiến thức toán học, mà còn phát triển khả năng tư duy logic và tính toán của các học sinh. Đặt câu hỏi \"x-1 bằng bao nhiêu\" sẽ thúc đẩy người dùng tìm hiểu và khám phá thêm về tính chất và ứng dụng của biểu thức này.

Mục lục

X-1 bằng bao nhiêu trong toán học cơ bản?

Để tìm giá trị của biểu thức x-1 trong toán học cơ bản, chúng ta cần biết giá trị của x. Biểu thức x-1 đề cập đến việc trừ đi 1 đơn vị khỏi giá trị của x.
Ví dụ 1: Nếu được cho biết x = 5, thì ta có x-1 = 5-1 = 4.
Ví dụ 2: Nếu được cho biết x = 10, thì ta có x-1 = 10-1 = 9.
Do đó, giá trị của biểu thức x-1 trong toán học cơ bản phụ thuộc vào giá trị của x.

Tính giá trị của biểu thức (x-1) khi x có giá trị bằng một số cụ thể.

Để tính giá trị của biểu thức (x-1) khi x có giá trị bằng một số cụ thể, ta cần thay giá trị của x vào biểu thức này và thực hiện các phép tính. Ví dụ, nếu x = 5, ta thay x = 5 vào biểu thức (x-1) và tính giá trị như sau:
(x-1) = (5-1) = 4
Vậy, khi x = 5, giá trị của biểu thức (x-1) là 4. Tương tự, ta có thể tính giá trị của biểu thức này với các giá trị x khác nhau bằng cách thay thế x vào và tính toán.

XEM THÊM:

  • Tỷ giá hối đoái 1 đô bằng bao nhiêu tiền việt 2020 mới nhất và chính xác
  • Chuyển đổi 1 tỷ đô la mỹ bằng bao nhiêu tiền việt tháng 10/2023

Giải phương trình x-1=0 để tìm giá trị của x.

Để giải phương trình x - 1 = 0 và tìm giá trị của x, chúng ta cần làm như sau:
Bước 1:
Đặt phương trình x - 1 = 0.
Bước 2:
Thêm 1 vào cả hai vế của phương trình để được x = 1.
Bước 3:
Giá trị của x trong phương trình x - 1 = 0 là x = 1.
Vậy, giá trị của x trong phương trình x - 1 = 0 là 1.

Giải phương trình (x-1)²=16 để tìm giá trị của x.

Để giải phương trình (x-1)²=16, chúng ta có thể sử dụng phương pháp căn bậc hai để tìm giá trị của x.
Bước 1: Viết lại phương trình (x-1)²=16 dưới dạng căn bậc hai.
√[(x-1)²] = √16
Bước 2: Giải căn bậc hai của cả hai vế của phương trình.
x-1 = ±√16
Bước 3: Tìm giá trị của x.
- Dưới dạng dương: x-1 = √16
=> x-1 = 4
=> x = 4 + 1
=> x = 5
- Dưới dạng âm: x-1 = -√16
=> x-1 = -4
=> x = -4 + 1
=> x = -3
Vậy, phương trình (x-1)²=16 có hai nghiệm là x = 5 và x = -3.

XEM THÊM:

  • Tỷ giá chính xác 1 tỷ usd bằng bao nhiêu tiền việt hiện nay
  • Mức giá hiện nay của 1 đồng đô la bằng bao nhiêu tiền việt trên thị trường đổi tệ

Tích (x-1)(x+1) bằng bao nhiêu.

Để tính tích (x-1)(x+1), chúng ta có thể áp dụng công thức nhân đôi:
(x-1)(x+1) = x(x+1) - 1(x+1)
= x^2 + x - x - 1
= x^2 - 1
Vậy, tích của (x-1)(x+1) là x^2 - 1.

_HOOK_

Giải phương trình x-1=5 để tìm giá trị của x.

Để giải phương trình x-1=5, ta thực hiện các bước sau đây:
1. Bên trái của dấu \"=\" là x-1.
2. Chúng ta muốn xác định x, vì vậy ta cần tách thành x riêng và -1 riêng.
3. Bên phải của dấu \"=\" là 5.
4. Giờ chúng ta có phương trình x-1=5.
5. Để tìm giá trị của x, ta cần di chuyển -1 sang phía bên phải của phương trình.
6. Chúng ta hoán vị vị trí -1 và 5 để tiện cho việc tính toán. Kết quả là x=5+1.
7. Kết quả cuối cùng là x=6.
Vậy giá trị của x trong phương trình x-1=5 là 6.

XEM THÊM:

  • Tỷ giá giá 1 usd bằng bao nhiêu tiền việt nam tháng 10/2023
  • Giải đáp 1 đô hàn quốc bằng bao nhiêu tiền việt nam hiện nay

Tìm giá trị của x sao cho x-1 là một số nguyên dương.

Để tìm giá trị của x sao cho x-1 là một số nguyên dương, ta cần giải phương trình x-1 > 0. Điều này tương đương với x > 1.
Vậy để x-1 là một số nguyên dương, giá trị của x phải lớn hơn 1.

Tìm giá trị của x sao cho (x-1)³=

Để tìm giá trị của x sao cho (x-1)³=0, ta cần giải phương trình này.
Bước 1: Đặt (x-1)³=0.
Bước 2: Áp dụng quy tắc nhân khối đến cả hai vế của phương trình.
(x-1)³=0
⇒ (x-1)(x-1)(x-1)=0
Bước 3: Sử dụng quy tắc nhân đôi đối với một số nhân với mình.
(x-1)²=0
⇒ (x-1)(x-1)=0
⇒ x-1=0 hoặc x-1=0
Bước 4: Giải hai phương trình nhỏ này.
x-1=0 hoặc x-1=0
Bước 5: Tính giá trị của x.
Khi x-1=0, ta có x=1.
Vậy giá trị của x sao cho (x-1)³=0 là x=1.

XEM THÊM:

  • Tỷ giá hôm nay: 1 đô usd bằng bao nhiêu tiền việt mới nhất thị trường ngoại tệ
  • Tỷ giá chính xác: 1 đô anh bằng bao nhiêu tiền việt hiện nay

Tính giá trị của biểu thức x/(x-1) khi x không bằng

0. Biểu thức x/(x-1) không xác định khi x bằng 1, vì khi x = 1, mẫu số là 1-1=0, và không thể chia cho 0.
Đối với các giá trị của x khác 1, ta có thể tính toán giá trị của biểu thức bằng cách thực hiện các bước sau:
1. Cho giá trị của x khác 1.
2. Tính giá trị của mẫu số (x-1).
3. Tính giá trị của tử số x.
4. Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số để tìm giá trị của biểu thức.
Ví dụ:
- Nếu x=2:
- Tính giá trị của mẫu số: 2-1 = 1.
- Tính giá trị của tử số: 2.
- Giá trị của biểu thức là: 2/1 = 2.

- Nếu x=-3:
- Tính giá trị của mẫu số: -3-1 = -4.
- Tính giá trị của tử số: -3.
- Giá trị của biểu thức là: -3/-4 = 3/4.

Chú ý: Khi tính toán giá trị của biểu thức x/(x-1), cần kiểm tra và tránh các giá trị của x truyền vào là 1, để tránh chia cho 0.

Tính tổng của các số nguyên từ 1 đến x-1.

Để tính tổng các số nguyên từ 1 đến x-1, chúng ta có thể sử dụng công thức tổng hai số liên tiếp:
Tổng = Số lượng số * Tổng hai số đầu và cuối
Trong trường hợp này, số lượng số là x-2 (bởi vì chúng ta tính từ 1 đến x-1) và tổng hai số đầu và cuối là 1 + (x-1) = x.
Vì vậy, ta có công thức tổng:
Tổng = (x-2) * x
Ví dụ: Nếu x = 5, ta có:
Tổng = (5-2) * 5 = 3 * 5 = 15
Vậy, tổng của các số nguyên từ 1 đến x-1 là 15.

_HOOK_